Blog

Riziko zvýšení odvodů zdravotního pojištění při porušení podmínek paušální daně

  • 26. 10. 2022
  • Daň z příjmů
  • Pavel Zahradník, daňový poradce
Riziko zvýšení odvodů zdravotního pojištění při porušení podmínek paušální daně

To, že se poplatník přihlásí k paušální dani (vstoupí do paušálního režimu) ještě nezaručuje, že nakonec bude paušální daň platit. Pokud se například nechá zaměstnat, dosáhne příjmů z pronájmu či dalších investic, může mu vzniknout povinnost podat daňové přiznání a přehledy a platit daň a pojistné na základě standardního výpočtu základu daně.
To může mít bohužel i nepříjemné dopady na výši pojistného na zdravotní pojištění. 

Důsledky porušení podmínek paušální daně

Pokud daň poplatníka nebude rovna paušální dani, tak je tento povinen podat daňové přiznání za příslušný kalendářní rok. Jeho daň tak může být vyšší než původně předpokládal, případně naopak nižší, například pokud mu vznikne nárok na dodatečné odpočty a slevy, typicky bonusy na děti.

Poplatník je také povinen za příslušný kalendářní rok také podat správě sociálního zabezpečení přehled o příjmech a výdajích a zdravotní pojišťovně přehled o výši daňového základu (v nich se zohlední zálohy na pojistné, které byly zaplaceny finančnímu úřadu v rámci paušálních záloh podle § 38lk ZDP).
Přehled pro správu sociálního zabezpečení se i v tomto případě podává na standardním formuláři.

Jiný formulář pro přehled pro zdravotní pojišťovnu

Přehled pro zdravotní pojišťovnu se však podává na speciálním formuláři „Přehled pro OSVČ v paušálním režimu“, důvodem je skutečnost, že u pojistného na veřejné zdravotní pojištění se u osoby samostatně výdělečně činné, která byla alespoň po část roku v paušálním režimu, nepřihlíží k okolnostem, které omezují použití minimálního vyměřovacího základu (§ 3a odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb.), tj. nepřihlíží se např. k tomu, že se osoba samostatně výdělečně činná stala zaměstnancem a odvádí pojistné z tohoto zaměstnání.

Negativní vliv na výši pojistného

Osoby samostatně výdělečně činné, které se v průběhu kalendářního roku nechají zaměstnat a mají pak už jenom nízké příjmy ze samostatné činnosti, to může znamenat, že zaplatí na pojistné výrazně více. Za tyto další měsíce se na ně totiž vztahuje minimální vyměřovací základ, přestože pojistné na zdravotní pojištění je za ně odváděno zároveň v zaměstnání.

Tento problém nebudou muset řešit ti, kteří mají i po změně (či naopak před změnou) dostatečně vysoké příjmy na to, aby platili více než minimální pojistné.

Řešení problému

Optimální je výkon samostatné výdělečné činnosti přerušit nebo ukončit, ale je samozřejmě potřeba zvážit i další možné dopady, které by z toho mohly vyplývat. Například s  tím může být spojená povinnost upravit základ daně o pohledávky apod., pokud nebude činnost obnovena do termínu pro podání přiznání apod.

Pokud stav bude trvat, je vhodné z paušálního režimu v příštím roce vystoupit. Ne vždy je totiž paušální režim ukončen automaticky, pokud nesplním podmínky pro placení paušální daně.

A samozřejmě nemusí být výhodné se připravit o dodatečné příjmy, byť za cenu vyššího pojištění. Každopádně je vhodné s tím při svých úvahách počítat. 

Níže uvádíme stručné informace k aktuálně platným podmínkám placení paušální daně. Další informace naleznete v našem starším článku.

Paušální režim

Pro samotný vstup do paušálního režimu musí poplatník splnit podmínky, zejm. musí jít o osobu samostatně výdělečně činnou podléhající českým předpisům upravujícím důchodové pojištění a veřejné zdravotní pojištění, nesmí jít o plátce daně z přidané hodnoty nebo společníka veřejné obchodní společnosti či komplementáře komanditní společnosti, nesmí být vůči němu zahájeno insolvenční řízení, příjmy ze samostatné činnosti za předcházející kalendářní rok nesmí převyšovat 1 mil. Kč a k 1. lednu příslušného kalendářního roku nesmí poplatník vykonávat závislou činnost (nezohledňuje se činnost, ze které plynou příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, tj. např. některé dohody o provedení práce). Podrobně tyto podmínky upravuje § 2a ZDP. Poplatník musí vstup do paušálního režimu včas oznámit správci daně, do desátého dne příslušného kalendářního roku, oznámení podané po této lhůtě je neúčinné (§ 38lc ZDP).

Paušální daň

Po skončení příslušného kalendářního roku se posuzují podmínky, na základě kterých se určí, zda je daň poplatníka v paušálním režimu rovna paušální dani (§ 7a ZDP). Tyto podmínky jsou podobné podmínkám pro samotný vstup do paušálního režimu, nicméně vyhodnocují se za příslušný kalendářní rok a např. pokud se poplatník v průběhu příslušného kalendářního roku stal plátcem daně z přidané hodnoty nebo jeho příjmy ze samostatné činnosti za příslušný kalendářní rok převýšily 1 mil. Kč nebo měl v příslušném kalendářním roce i jiné zdanitelné příjmy (převyšující 15 tis. Kč), tak se jeho daň nebude rovnat paušální dani, přestože byl po celý příslušný kalendářní rok v paušálním režimu.

V závislosti na tom, které podmínky poplatník nesplnil, může dojít k tomu, že poplatník už nebude v paušálním režimu (§ 2a odst. 4 ZDP), ukončení paušálního režimu je nutné oznámit správci daně (§ 38lg ZDP). To by nastalo, např. pokud příjmy poplatníka ze samostatné činnosti za příslušný kalendářní rok převýšily 1 mil. Kč nebo se poplatník stal plátcem daně z přidané hodnoty.

Některé podmínky se ale vztahují pouze k posouzení, zda se daň poplatníka bude rovnat paušální dani a nikoli k možnosti setrvat v paušálním režimu (např. pokud by měl poplatník jiné zdanitelné příjmy převyšující 15 tis. Kč nebo pokud by v daňovém přiznání uplatnil vyloučení dvojího zdanění příjmů plynoucích ze zdrojů v zahraničí, tak jeho daň nebude rovna paušální dani, ale v paušálním režimu by obecně mohl zůstat).

Existuje ještě třetí kategorie podmínek, a to že v průběhu příslušného kalendářního roku nastane skutečnost, v jejímž důsledku bude muset poplatník ukončit paušální režim, ale jeho daň za příslušný kalendářní rok přesto ještě bude rovna paušální dani (jednalo by se např. o situaci, kdy by se poplatník nechal před koncem roku zaměstnat, ale jeho příjmy jiné než ze samostatné činnosti by nepřevýšily 15 tis. Kč, nebo o situaci, kdy by v průběhu příslušného kalendářního roku bylo vůči poplatníkovi zahájeno insolvenční řízení a do konce roku nebylo skončeno).

Připravovaná novela

Připravovaná novela, která je projednávána v Poslanecké sněmovně,1 by měla institut paušální daně výrazně změnit, zejm. zvýšit limit příjmů ze samostatné činnosti na 2 mil. Kč a zavést tři pásma, kdy v každém pásmu budou poplatníci platit jinou výši odvodů, což bude poměrně komplikované především pro poplatníky, kteří se budou pohybovat na hranicích těchto pásem.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM