Blog

Daňové aspekty teambuildingu

  • 15. 2. 2021
  • Daň z příjmů, Daň z přidané hodnoty
  • Jan Bonaventura, daňový poradce

Jsou náklady na teambuilding daňově uznatelné? Jak kdy.

Daňové aspekty teambuildingu

Co je  teambuilding

Za teambuildingové aktivity jsou zpravidla považovány takové činnosti, které slouží k upevnění či vybudování vztahů mezi kolegy, případně otestování schopností a vlastností členů týmů v prostředí, které pro ně není úplně standardní.

Například aby manažeři projevili schopnost zvládat stres, řídit tým a spolupracovat. Tlak cizího prostředí, únava a činnosti, které vykonávají poprvé v životě, odhalí vlastnosti, které mohou v pohodlí kanceláře zůstat skryté – v pozitivním i negativním smyslu. 

Výdaje na takovou akci by měly být daňově uznatelné. Tedy většina z nich.

Ne každý teambuilding znamená uznatelné náklady

Často je ale za teambuilding považován i výlet do vinného sklepa či jen hospody. I to může mít pozitivní vliv na tým, takové náklady ovšem naopak nebudou uznatelné, bude se jednat o reprezentaci

Kde je tedy ta hranice? Jako často v daních je poněkud nezřetelná. Určité indicie dává judikatura, byť soudních rozhodnutí není mnoho.

Rozhodnutí č. 1 – Lyžování může být pracovní činností

Základním rozhodnutím, týkajícím se teambuildingu je rozhodnutí Nejvyššího soudu 21 Cdo 5060/2007 ze dne 12. 2. 2009. Rozhodnutí se netýká přímo daní, předmětem sporu byla otázka náhrady újmy na zdraví, vzniklé při firemním výjezdu na hory, konkrétně při lyžování.

Nejvyšší soud tehdy rozhodl, že i lyžování může být výkonem práce. Na základě uvedeného rozhodnutí se následně začalo dovozovat, že náklady na teambuilding jsou daňově uznatelné, protože se jedná o náklady na "výkon práce".

Je třeba si uvědomit, že soud pouze řekl, že se u takové akce může jednat o výkon práce, nikoliv že jsou náklady na ni uznatelné. To ostatně Nejvyšší soud ani nemůže. Výkonem práce totiž bude i pracovní oběd, ale náklady na něj také nejsou daňově neuznatelné.

Dokonce při něm může vzniknout zaměstnanci i nepeněžní příjem. Ano, v praxi se to sice neřeší, ale konzumace alkoholu není u zaměstnance osvobozena od daně z příjmů fyzických osob a měla by se danit.

Rozhodnutí č. 2 Pracovní činností může být i párty

Další rozhodnutí, které stojí za zmínku, je nález Ústavního soudu IV. ÚS 3782/11 ze dne 24. 7. 2012, který se zastal zaměstnance, který si způsobil těžké zranění v rámci firemní akce, pravděpodobně pádem pod vlivem alkoholu.
Pojišťovna odmítla plnit z úrazového pojištění zaměstnavatele, protože se dle jejího názoru nejednalo o výkon práce. Dle ní totiž akce zaměstnavatele skončila dříve a příčinou úrazu byly aktivity v rámci volné zábavy či po ní.

Ústavní soud se na rozdíl od Nejvyššího domníval, že i zde se mohlo jednat o výkon práce. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ovšem zrušil, protože nebyl dostatečně zjištěn skutkový stav.  Například od kdy do kdy akce probíhala apod.

Každopádně soud tím připustil, že i diskotéka s alkoholem na účet zaměstnavatele může být v některých případech výkonem práce. Ovšem ani tehdy nebylo řečeno, že takové náklady musí být uznatelné.

Teambuilding versus zábava

Navíc Nejvyšší soud ve zrušeném rozhodnutí 21 Cdo 997/2011 ze dne 13. 10. 2011, uvedl, že v případě zábavy na diskotéce a následného úrazu se již jednalo o „činnost, která nebyla součástí plánovaných aktivit team-buildingové akce a zjevně se svojí povahou blížila společnému bezcílnému pobytu zaměstnanců majícímu povahu zaměstnavatelem placené zábavy“.

Uvedené vyjádření NS považovat za určité vymezení toho, kdy se již nebavíme o výkonu pracovní činnosti a velmi pravděpodobně pak již nebudeme ani v „zóně“ daňově uznatelnosti nákladů na takovou akci (DPH v tomto ohledu bude zpravidla sledovat režim daně z příjmů).

Znovu ale zdůrazňuji, že se bavíme primárně o soukromoprávních aspektech, navíc v situaci, kdy účastníkem sporu byla pojišťovna, která odmítala plnit. Obdobný spor s finančním úřadem by tedy rozhodně nemusel mít obdobný závěr.

Rozhodnutí č. 3 - Náklady na výlet na Kubu by mohly být daňově uznatelné

Rozhodnutí Krajského soudu v Brně 29 Af 53/2016 – 88 ze dne 18. 5. 2018 je jednou z mála vlaštovek z oblasti daňového práva. Krajský soud v Brně posuzoval daňovou uznatelnost nákladů na teambuilding společnosti HP Tronic, která vyslala tým vedoucích pracovníků na Kubu.

Rozhodnutí správce daně bylo zrušeno z důvodu, že se nedostatečně vypořádal s argumentací společnosti. Dle soudu je daňová uznatelnost takových nákladů obecně možná a v daném případě dokonce vyzval správce daně k „velkorysosti“ při posuzování.
Mimo jiné proto, že společnost byla zisková.
To považuji za poměrně kontroverzní závěr. To, zda některé náklady budou uznatelné by nemělo být ovlivněno tím, zda je společnost v zisku či nikoliv. Soud tím ale zřejmě chtěl říci, že vynaložení výdajů nebylo zjevně neúčelné, resp. odpovídalo postavení společnosti. 

Zajímavá byla rovněž úvaha soudu tom, že by nebylo spravedlivé, aby zaměstnavatel nesl rizika s možnou náhradou škod v rámci výkonu pracovní činnosti a jeho náklady byly neuznatelné. Dokonce připustil, že by mohly být uznatelné náklady i na zaměstnance jiných společností v rámci skupiny. Pro mne poměrně překvapivá vstřícnost.

Zároveň ovšem uvedl, že není vyloučeno, aby některé náklady byly neuznatelné (například „reprezentace“) a rovněž nijak nehodnotil možné zdanění benefitů na straně zaměstnanců.

Jak mít náklady na teambuilding daňově uznatelné?

Zmíněná rozhodnutí soudů naznačují mantinely situací, kdy budou náklady na teambuilding uznatelné a kdy naopak ne.
Mělo by se jednat o případy, kdy cílem je více prohlubování kvalifikace, zvyšování výkonnosti a motivace, než jen samotná zábava.

Tak například týdenní pobyt na plachetnici může být zkouškou vůdčích schopností, odolnosti proti stresu či schopnosti týmové kooperace, stejně jako týdenní opalovačka na Jadranu, kdy je počet uplutých mílí srovnatelný s počtem vypitých lahví piva.

Obě varianty mohou přispět k motivaci týmu k další práci a odhalení skrytých talentů. Druhý scénář má však výrazně menší šanci na úspěch u správce daně a soudů. Pokud chcete uznatelnost obhájit, měli byste precizně vysvětlit účel a ten mít zdokumentovaný. Například plán akce (k čemu měla přispět), hodnocení činnosti členů v průběhu (jak se kdo zapojil a co tím prokázal) a konečné zhodnocení akce (zda se předpoklady naplnily apod.).
Lze doporučit video či fotodokumentaci.

Vynechat doporučuji jakékoliv náznaky toho, že se na akci zaměstnanci bavili či si užívali alkoholu a jiných radovánek. Zábava neznamená, že by náklady nebyly uznány, ale proč podporovat opačné závěry. 

Pokud bude nějaký plán absentovat a bude se jednat „jen“ o upuštění páry po práci či víkendový výlet s dětmi, šance na uznatelnost je minimální.

Správná faktura, vyšší šance na daňovou uznatelnost

V neposlední řadě šanci zvýší rozdělení fakturace. Pokud budou na faktuře specifikovány náklady na občerstvení, které budou reprezentací, bude snazší obhájit uznatelnost zbytku. Pokud bude vše účtováno jednou částkou, bude dělení složitější.

Pokud fakturovanou částku nelze rozdělit, nebo to řešíte s příliš velkým odstupem, snažte se získat kalkulace, nabídky apod., dle nichž je možné náklady rozdělit.

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM