Blog

Zvýšení limitu pro povinnou registraci za plátce DPH a vstup do paušálního režimu v roce 2023 - není času nazbyt

  • 1. 12. 2022
  • Vedení účetnictví, Daň z příjmů, Daň z přidané hodnoty
  • Jiří Novák, daňový poradce
Zvýšení limitu pro povinnou registraci za plátce DPH a  vstup do paušálního režimu v roce 2023 - není času nazbyt

 

Paušální režim - výhody a podmínky vstupu

Režim tzv. paušální daně snižuje fyzickým osobám – podnikatelům (OSVČ) – finanční i administrativní zátěž spojenou s odvodem daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění již od roku 2021. Pro některé skupiny poplatníků je rovněž cestou k velmi nízkému daňovému zatížení a tedy legální daňovou optimalizací.
Pro rok 2023 vcházejí v platnost podstatné legislativní změny, které mimo jiné rozšiřují okruh osob, které tento režim mohou využít.

Zatímco pro roky 2021 a 2022 tento režim mohly využít OSVČ s příjmy z podnikatelské činnosti do 1 mil. Kč, od roku 2023 do tohoto režimu mohou vstoupit i OSVČ s příjmy z podnikatelské činnosti nad 1 mil. Kč, maximálně však do 2 mil. Kč za předcházející zdaňovací období (pro rok 2023 jsou tedy rozhodné příjmy z podnikatelské činnosti realizované v roce 2022).

Plátce DPH nemůže vstoupit do paušálního režimu

Jednou z podmínek vstupu do paušálního režimu je i to, že daná OSVČ není plátcem DPH.

OSVČ, pro které se možnost paušálního režimu nově otevírá, jsou ale z definice většinově plátci DPH či identifikované osoby.

Identifikovaná osoba, čili OSVČ, která uskutečňuje vybrané transakce se zbožím a službami s dalšími zeměmi EU, není tímto při vstupu do paušálního režimu nijak omezena a může do paušálního režimu v roce 2023 vstoupit při splnění podmínky maximálních příjmů z podnikatelské činnosti do 2 mil. Kč za rok 2022.

Paušální režim bude zahájen standardním způsobem, tj. podáním „Oznámení o vstupu do paušálního režimu“ do 10 dnů od začátku zdaňovacího období – pro rok 2023 tedy do úterý 10. ledna 2023. Pozor – pozdější podání „Oznámení“ je neúčinné!

Háček pro plátce DPH s obratem mezi 1 mil. Kč – 2 mil. Kč!

Plátce DPH však musí před vstupem do paušálního režimu zrušit svou registraci jako plátce DPH. Vzhledem k obecné úpravě procesu rušení registrace k DPH a termínu pro podání „Oznámení o vstupu do paušálního režimu“ (10. ledna 2023) má plátce DPH jedinou jistou možnost, jak splnit tuto podmínku pro vstup do paušálního režimu a dosáhnout zákonným způsobem zrušení své registrace k DPH včas.

Tato možnost spočívá ve využití přechodného ustanovení novely zákona o DPH, která zvyšuje limit obratu pro povinnou registraci k DPH z dosavadního 1 mil. Kč za předcházejících 12 měsíců na 2 mil. Kč. Toto přechodné ustanovení umožňuje o zrušení registrace k DPH požádat předčasně, již po zveřejnění této novely zákona o DPH ve Sbírce zákonů.

Pouhých pět dní pro zrušení registrace k DPH

Předčasnou žádost o zrušení DPH registrace lze však podat pouze ve velmi krátké lhůtě 5 dnů ode dne následujícího po nabytí účinnosti příslušného přechodného ustanovení novely zákona o DPH, přičemž zmíněné přechodné ustanovení nabyde účinnosti dnem zveřejnění novely zákona o DPH ve Sbírce zákonů.

Sbírka zákonů novelu zveřejnila v pátek 2.12.2022, plátce DPH bude muset podat žádost o zrušení registrace k DPH do čtvrtka 8.12.2022.

Pokud žádost o zrušení registrace k DPH nebude podána včas, plátce DPH fakticky přijde o možnost využít režimu paušální daně pro rok 2023 (pokud tedy finanční správa k těmto situacím nebude přistupovat mírně – nad rámec zákona a ve prospěch poplatníka, což však nepředpokládáme).

Bývalý plátce DPH potom může ve lhůtě do 10. ledna 2023 podat „Oznámení o vstupu do paušálního režimu“, čímž se stane účastníkem režimu paušální daně.

A co stávající plátce DPH s obratem do 1 mil. Kč?

Stávající plátce DPH s obratem do 1 mil. Kč nemá možnost pro zrušení registrace k DPH využít této předčasné žádosti, nicméně může požádat o zrušení registrace k DPH standardním způsobem. V tomto případě doporučujeme podat žádost o zrušení registrace k DPH co nejdříve - tak, aby správce daně stihl provést zrušení registrace k DPH v termínu.

 Vracení uplatněného odpočtu DPH při rušení registrace 

Ke dni zrušení registrace k DPH je plátce DPH povinen snížit (tj. vrátit) uplatněný odpočet DPH u majetku, který je ke dni zrušení registrace součástí jeho obchodního majetku (např. zásoby materiálu a zboží, nedokončený majetek, dlouhodobý majetek jako např. vozidla, výrobní stroje, nemovitosti).

U zásob materiálu a zboží je nutné vrátit uplatněný odpočet DPH v plné výši, u dlouhodobého majetku (vozidla, výrobní stroje, nemovitosti atd.) se uplatněný odpočet DPH vrací poměrně.

Bude mít zrušení registrace vliv na zákazníky bývalého plátce DPH?

Pokud jsou zákazníky (bývalého) plátce DPH majoritně plátci DPH s nárokem na odpočet DPH, zrušení registrace k DPH může být nevýhodné, neboť obecně dojde ke zdražení plnění uskutečněných (bývalým) plátcem DPH (o DPH, kterou si tato OSVČ již nemůže uplatnit na vstupu jako odpočet DPH).

Pokud jsou zákazníky (bývalého) plátce DPH majoritně neplátci DPH, zrušení registrace k DPH může mít na podnikání OSVČ příznivý vliv, neboť dojde obecně ke zlevnění plnění (bývalého) plátce DPH (o DPH, kterou toto OSVČ původně uplatňovala na výstupu vůči svým zákazníkům jako součást ceny za plnění).

Některé další změny v podnikatelském životě bývalého plátce DPH

OSVČ odpadne povinnost podávat správci daně přiznání k DPH a kontrolní hlášení, což je nepochybně významné administrativní zjednodušení.

Pokud OSVČ uskutečňuje dovozy zboží ze třetích zemí (např. z Číny), bude dovozní DPH platit přímo celnímu úřadu, který propouští zboží do volného oběhu v EU.

Doplňující informace finanční správy k režimu paušální daně 2023

na níže uvedeném odkazu je možné nalézt doplňující informace zveřejněné finanční správou.

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/registrace-dph/informace-k-novele-zakona-dph-03122022

 

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM