Blog

Slevy a daňové odpočty

  • 26. 2. 2024
  • Daň z příjmů
  • BREDFORD Consulting
Slevy a daňové odpočty

Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů si mohou fyzické osoby snížit základ daně o odčitatelné položky a slevy na dani.

Odčitatelné položky a slevy na dani lze uplatnit prostřednictvím ročního zúčtování, které za zaměstnance podává zaměstnavatel nebo při podání daňového přiznání. Níže si ukážeme jejich základní přehled včetně podmínek pro uplatnění a dokumentů, které je třeba k daňovému přiznání či ročnímu zúčtování přiložit.

Jaké jsou odčitatelné položky?

Hodnoty darů na veřejně prospěšné účely

Pokud jste poskytli dar na dobročinné účely, které jsou vymezeny zákonem o daních z příjmů v§15 odst. 1, můžete si o ně snížit základ daně. Zákon mezi dobročinné účely řadí například dary na vědu a vzdělávání, kulturu, školství, zdravotnictví, policii, na požární ochranu, nebo na účely sociální, humanitární a další. Dar musí dosáhnout minimální částky 1 000 Kč nebo představovat 2 % ze základu daně.

Maximálně si lze odečíst 15% ze základu daně. U darů, které byly poskytnuty na podporu obranného úsilí Ukrajiny je odpočet zvýšen na 30% ze základu daně.

 

Pro uplatnění odpočtu je nezbytné doložit potvrzení o daru, ze kterého musí být patrno, kdo je příjemcem daru, hodnota daru, předmět daru, účel a datum poskytnutí daru.

 

Pokud byl dar poskytnut na podporu obranného úsilí Ukrajiny, na některý ze zveřejněných účtů finanční správy, stačí doložit například bankovní výpis, popřípadě ústřižek složenky a vytištěnou informaci o příjemci a účelu daru.

 

Úroky zaplacené z úvěru na financování bytových potřeb

Odpočet se týká pouze úroků, které jste uhradili z úvěru sjednaného na bytovou potřebu. Zákon o daních z příjmů v §4b do bytové potřeby řadí například nákup rodinného domu, bytové jednotky, pozemku nebo rekonstrukci stávající nemovitosti a další.

 

Pokud k obstarání bytové potřeby financované z úvěru dojde do konce roku 2020 je možné od základu daně odečíst úroky ve výši 300 000 Kč.

Pokud k obstarání bytové potřeby financované z úvěru dojde v době od 1.1.2021 lze od základu daně odečíst úroky pouze ve výši 150 000 Kč.

Pro uplatnění odpočtu se v prvním roce dokládá smlouva o zprostředkování úvěru. V dalších letech pak stačí potvrzení ze stavební spořitelny nebo banky, ve kterém je uvedena výše uhrazených úroků za dané období.

Uhrazené příspěvky na penzijní produkty

Jedná se o příspěvky zaplacené na penzijní připojištění, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem.

Od základu daně lze maximálně odečíst částku 24 000 Kč přičemž odečíst lze pouze příspěvky nad 1 000 Kč měsíčně.

Pro uplatnění odpočtu se dokládá potvrzení z penzijní společnosti o zaplacených příspěvcích za dané období.

Zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění

Od základu daně lze odečíst zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění v maximální výši 24 000 Kč. Pro uplatnění slevy se dokládá potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného.

Členské příspěvky zaplacené odborové organizaci

Pokud jste členem odborové organizace, můžete si od základu daně odečíst příspěvky, které jste během zdaňovacího období této organizaci uhradily. Lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle §6. Maximálně však do výše 3 000 Kč.

Pro uplatnění odpočtu se doloží potvrzení od odborové organizace.

Zvyšování kvalifikace

Pokud jste si uhradili zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání, můžete si tento výdaj odečíst ze základu daně až do výše 10 000 Kč. U lidí se zdravotním postižením se limit zvyšuje na 13 000 Kč a u těžce postižených na 15 000 Kč. Výdaje přitom nesmí být hrazeny zaměstnavatelem a u poplatníků, kteří mají příjmy ze samostatné činnosti, nesmí být uplatněny jako výdaj dle §24. Pro uplatnění slevy se dokládá potvrzení o výši zaplacené úhrady na zkoušku.

Daňovou povinnost lze dále snížit prostřednictvím slev na dani, které zákon o daních z příjmů upravuje v §35ba až 35c.

Jaké jsou slevy na dani?

Sleva na poplatníka

Tato sleva přísluší každé fyzické osobě, která podléhá zdanění daní z příjmů. Slevu mohou uplatnit i daňoví nerezidenti. Výše slevy je 30 840 Kč. Sleva se uplatňuje v plné výši bez ohledu na to, kolik měsíců jste ve zdaňovacím období pobírali zdanitelný příjem. Sleva se nemusí nijak dokládat.

Sleva na manžela

Slevu na druhého z manželů lze uplatnit ve výši 24 840 Kč za splnění následujících podmínek:

  • uzavřené manželství či registrované partnerství,
  • manželé spolu žijí ve společně hospodařící domácnosti,
  • příjmy manžela či manželky nesmí za dané období přesáhnout 68 000 Kč.

Zákon v §35ba odst. 1 písm. b) vymezuje, jaké příjmy se do limitu pro uplatnění slevy nezahrnují. Jejich výčet jsme uváděli v článku Jak uplatnit slevu na manžela či manželku.

Pro uplatnění slevy je nutné předložit čestné prohlášení nebo potvrzení od zaměstnavatele, které potvrzuje, že příjem manžela/manželky v daném období nepřesáhl částku 68 000 Kč.

Sleva pro zdravotně postižené

Poplatník, který pobírá invalidní důchod 1. a 2. stupně si může ročně uplatnit slevu 2 520 Kč.

Poplatník, který pobírá invalidní důchod 3. stupně si může ročně uplatnit slevu 5 040 Kč.

Poplatník, který je držitelem průkazu ZTP/P si může ročně uplatnit slevu ve výši 16 140 Kč.

Sleva se dokládá rozhodnutím o přiznání invalidního důchodu a průkazem ZTP/P.

Sleva na studenta

Slevu může uplatnit poplatník, který je studentem do 26 let ve výši 4 020 Kč ročně.

Pro uplatnění slevy se dokládá potvrzení o studiu.

Sleva za umístění dítěte

Pokud máte dítě umístěné v předškolním zařízení, můžete využít daňovou úlevu ve výši výdajů, které jste na jeho umístění uhradili. Slevu lze uplatnit pouze, pokud s vámi vyživované dítě žije ve společně hospodařící domácnosti. Maximální výše slevy odpovídá stanovené minimální mzdě na daný rok.

Pro uplatnění slevy je třeba předložit potvrzení od provozovatele předškolního zařízení.

Sleva za zastavenou exekuci

Slevu lze použít v případě zastavené exekuce u pohledávek, jejichž hodnota nepřevýšila částku 1 500 Kč a byla vymáhána alespoň 3 roky.

Slevu lze uplatnit ve výši 30% z hodnoty pohledávky. Maximální sleva tedy činí 450 Kč (30% z 1 500 Kč). Nárok na slevu se dokládá usnesením o zastavení exekuce.

Sleva na dítě

Dle §35c si může poplatník uplatnit slevu na dítě, které s ním žije ve společně hospodařící domácnosti následovně:

·         Na 1. dítě lze uplatnit slevu ve výši 15 204 Kč za rok.

·         Na 2. dítě lze uplatnit slevu ve výši 22 320 Kč za rok.

·         Na 3. a každé další dítě lze uplatnit slevu ve výši 27 840 Kč za rok.

·         U postiženého dítěte s průkazem ZTP/P si lze odečíst dvojnásobek příslušné částky.

Pro uplatnění slevy se dokládá čestné prohlášení nebo potvrzení od zaměstnavatele druhého z rodičů o tom, že na dítě neuplatňuje slevu.

 

Na rozdíl od všech výše uvedených slev, zde může poplatník dosáhnout daňového bonusu. Pokud nárok na slevu převýší vypočtenou daň, je rozdíl bonusem, který vám při hodnotě vyšší než 100 Kč finanční úřad vrátí.

 

Uplatnění všech výše uvedených odpočtů a slev závisí na doložení správných dokladů a doplňujících informací, které jsou ke zpracování ročního zúčtování nebo vyplnění daňového přiznání potřeba. Vypočtenou daň lze tedy dále snížit a optimalizovat si tak svou odvodovou povinnost.

 

Pokud chcete znát veškeré možnosti snížení daňové povinnosti a maximálně tak optimalizovat svou daň, je vhodné se při sestavování daňového přiznání, obrátit na daňového poradce.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM