Blog

Daně v číslech pro rok 2020

  • 18. 3. 2020
  • Daň z nemovitých věcí, Daň z příjmů, Daň z přidané hodnoty
  • Aneta Brychová, daňová poradkyně

Daňový přehled pro rok 2020 - jaké jsou sazby daní, slevy na dani, odčitatelné položky od základu daně nebo paušální výdaje na dopravu? Všechna čísla na jednom místě.

Daně v číslech pro rok 2020

1 Daně z příjmů v roce 2020

1.1 Sazby daně z příjmů

Sazba daně z příjmů fyzických osob 15 %
Solidární zvýšení daně 7 %
Hranice pro aplikaci solidárního zvýšení daně 1 672 080 Kč
Sazba daně z příjmů právnických osob 19 %
Zvláštní sazba daně 15 %

1.2 Slevy na daních z příjmů

  Za zdaňovací období Za měsíc
Základní sleva na poplatníka DPFO 24 840 Kč 2 070 Kč
Sleva na manžela / manželku * 24 840 Kč  
Daňové zvýhodnění na
– 1. dítě 15 204 Kč 1 267 Kč
– 2. dítě 19 404 Kč 1 617 Kč
– 3. a další dítě 24 204 Kč 2 017 Kč
Sleva na studenta 4 020 Kč 335 Kč
Sleva na umístění dítěte prokázaná výše, max. 14 600 Kč na dítě  
Sleva na invaliditu
– 1. a 2. stupně 2 520 Kč 210 Kč
- 3. stupně 5 040 Kč 420 Kč
Sleva na držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Sleva na zaměstnance
– se zdravotním postižením 18 000 Kč  
– s těžším zdravotním postižením 60 000 Kč  
Sleva na evidenci tržeb 5 000 Kč, max. ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně dle § 7 a základní slevy na poplatníka  

* Slevu na manžela lze uplatnit, pokud manžel nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč; je-li manželovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek.

1.3 Položky odčitatelné od základu daně

  Max. výše za zdaňovací období
Úroky z hypotéky nebo poskytnutého úvěru ze stavebního spoření 300 000 Kč
Příspěvky na penzijní připojištění 24 000 Kč
Příspěvky na soukromé životní pojištění 24 000 Kč
Dary 2 % ze základu daně, min. 1000 Kč, max. 15 % ze základu daně
Příspěvky o úhradě za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání 10 000 Kč
Členské příspěvky zaplacené členem odborů 1,5 % zdanitelných příjmů; 3000 Kč

1.4 Paušální výdaje pro uplatnění při výkonu samostatné výdělečné činnosti dle § 7

  Sazby z příjmů Maximum
Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy z živnostenského podnikání řemeslného 80 % 1 600 000 Kč
Příjmy z ostatního živnostenského podnikání 60 % 1 200 000 Kč
Příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku 30 % 600 000 Kč
Jiné příjmy ze samostatné činnosti (s výjimkou příjmů dle odst. 1 písm. d) a odst. 6) 40 % 800 000 Kč

1.5 Paušální výdaje na dopravu

Paušální výdaj na dopravu (Kč / měsíc)
plný 5000 Kč
částečný 4 800 Kč

 

Sazba za používání silničních motorových vozidel (Kč / km)
osobních vozidla 4,20 Kč
jednostopá vozidla a tříkolky 1,10 Kč

 

1.6 Stravné

Doba trvání pracovní cesty Výše stravného v soukromém sektoru
5 až 12 hodin 87 Kč
Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 131 Kč
Déle než 18 hodin 206 Kč

 

1.7 Zálohy na daň z příjmů

Poslední známá daňová povinnost Výše a periodicita zálohy Termíny splatnosti
0 - 30 000 Kč bez záloh -
30 001 Kč – 150 000 Kč 40 % D; pololetně 15. dne 6. a 12. měsíce zdaň. období
Nad 150 000 Kč 25 % D; čtvrtletně 15. dne 3., 6., 9. a 12. měsíce zdaň. období

 

Podíl dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti na celkovém základu daně z příjmů Povinnost platit zálohy na daň z příjmů
Méně než 15 % V plné výši
Od 15 % a méně než 50 % V poloviční výši
50 % a více Bez záloh

 

2 Daň z přidané hodnoty

Základní sazba 21 %
První snížená sazba 15 %
Druhá snížená sazba 10 %

 

První snížené sazbě ve výši 15 % podléhají potraviny (mimo alkoholických nápojů), rostliny a semena a palivové dřevo, zdravotnické prostředky, pomůcky pro tělesně a zrakově postižené, dětské autosedačky, dále ubytovací služby, poskytování zdravotní a sociální péče (pokud není osvobozena), kulturní a sportovní činnosti a další plnění uvedená v příloze č. 2 a 3 zákona o DPH.

Druhá snížená sazba ve výši 10 % se aplikuje na kojeneckou výživu a potraviny pro malé děti, léky, očkovací látky, tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti, noviny a časopisy, pokud reklama nepřesahuje 50 % plochy, dále na pozemní a vodní pravidelnou hromadnou přepravu osob a jiná plnění uvedená v příloze č. 2a a 3a zákona o DPH.

Od 1. května 2020 dojde ke změnám v oblasti sazeb DPH, a to v souvislosti s účinností novely zákona o evidenci tržeb a zákona o DPH č. 256/2019 Sb. Nově budou 10% sazbě podléhat například stravovací služby, nealkoholické nápoje, čepované pivo podávané jako stravovací či cateringová služba a dále také e-knihy a audioknihy, úklid domácností či kadeřnické služby.

3 Daň z nemovitých věcí

3.1 Sazby daně z pozemků

Druh pozemku Sazba daně v %
Orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady 0,75 %
Trvalé travní porosty, hospodářské lesy a rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %

 

Druh pozemku Sazba daně v Kč za m2
Zpevněné plochy pozemků, užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro  
a) zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství a) 1 Kč
b) průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní druhy podnikání b) 5 Kč
Stavební pozemky 2 Kč
Zastavěné plochy, nádvoří a ostatní plochy 0,20 Kč

3.2 Sazby daně ze staveb a jednotek

Druh sptavby Sazba daně v Kč za m2
Obytné budovy a jejich příslušenství se zastavěnou plochou nad 16 m2, jednotky nezahrnující nebytový prostor 2 Kč
Budovy pro rodinnou rekreaci 6 Kč
- a jejich příslušenství 2 Kč
Garáže 8 Kč
Stavby a jednotky, převážně určené k podnikání
a) v zemědělské prvovýrobě 2 Kč
b) ostatní druhy podnikání 10 Kč
Ostatní stavby 6 Kč

3.3 Základní koeficienty dle velikosti obce

Velikost obce Základní koeficient
Do 1000 obyvatel 1,0
Nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel 1,4
Nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel 1,6
Nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel 2,0
Nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel 2,5
V obcích nad 50 000 obyvatel, ve statutárních městech a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech 3,5
V Praze 4,5

* Obce mohou prostřednictvím obecně závazné vyhlášky výše uvedený koeficient změnit. Více informací naleznete v našem článku o dani z nemovitých věcí.

3.4 Místní koeficienty dle velikosti obce

Obec může prostřednictvím obecně závazné vyhlášky stanovit místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek, kromě pozemků kategorie orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, hospodářské lesy a rybníky s intenzívním a průmyslovým chovem ryb. Aktuální výši koeficientů lze vyhledat na Daňovém portálu Finanční správy.

4 Daň silniční

4.1 Sazby daně u osobních automobilů

Zdvihový objem Roční sazba daně
do 800 cm3 1 200 Kč
nad 800 cm3 do 1 250 cm3 1 800Kč
nad 1 250 cm3 do 1 500 cm3 2 400 Kč
nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 3 000 Kč
nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3 3 600 Kč
nad 3 000 cm3 4 200 Kč

 

4.2 Snížení a zvýšení sazby silniční daně

Podmínky pro snížení sazby daně Snížení sazby o
po 36 měsíců od data první registrace 48 %
po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců 40 %
po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců 25 %

 

Počet náprav Hmotnost Sazba
1 náprava do 1 tuny 1 800 Kč
1 t - 2 t 2 700Kč
2 t - 3,5 t 3 900 Kč
3,5 t - 5 t 5 400 Kč
5 t - 6,5 t 6 900 Kč
6,5 t - 8 t 8 400 Kč
nad 8 t 9 600 Kč
2 nápravy do 1 tuny 1 800 Kč
1 t - 2 t 2 400Kč
2 t - 3,5 t 3 600 Kč
3,5 t - 5 t 4 800 Kč
5 t - 6,5 t 6 000 Kč
6,5 t - 8 t 7 200 Kč
8 t - 9,5 t 8 400 Kč
9,5 t - 11 t 9 600 Kč
11 t - 12 t 10 800 Kč
12 t - 13 t 12 600 Kč
13 t - 14 t 14 700 Kč
14 t - 15 t 16 500 Kč
15 t - 18 t 23 700 Kč
18 t - 21 t 29 100 Kč
21 t - 24 t 35 100 Kč
24 t - 27 t 40 500 Kč
nad 27 t 46 200 Kč
3 nápravy do 1 tuny 1 800 Kč
1 t - 3,5 t 2 400Kč
3,5 t - 6 t 3 600 Kč
6 t - 8,5 t 6 000 Kč
8,5 t - 11 t 7 200 Kč
11 t - 13 t 8 400 Kč
13 t - 15 t 10 500 Kč
15 t - 17 t 13 200 Kč
nad 17 t do 19 t 15 900 Kč
19 t - 21 t 17 400 Kč
21 t - 23 t 21 300 Kč
23 t - 26 t 27 300 Kč
26 t - 31 t 36 600 Kč
31 t - 36 t 43 500 Kč
nad 36 t 50 400 Kč
4 nápravy a více do 18 tuny 8 400 Kč
18 t - 21 t 10 500Kč
21 t - 23 t 14 100 Kč
23 t - 25 t 17 700 Kč
25 t - 27 t 22 200 Kč
27 t - 29 t 28 200 Kč
29 t - 32 t 33 300 Kč
32 t - 36 t 39 300 Kč
nad 36 t 44 100 Kč

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM