Blog

Změny DPH od roku 2020

  • 2. 1. 2020
  • Daň z přidané hodnoty
  • Pavel Zahradník, daňový poradce

Ke dni 1. 1. 2020 nabyly účinnosti změny zákona o dani z přidané hodnoty vyplývající z novelizace provedené zákonem č. 80/2019 Sb.

Změny DPH od roku 2020

 

 

Ke dni 1. 1. 2020 nabyly účinnosti změny zákona o dani z přidané hodnoty vyplývající z novelizace provedené zákonem č. 80/2019 Sb. Konkrétně se jedná o významnou změnu v uplatňování DPH u finančního leasingu, která je reakcí na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-164/16 - Mercedes-Benz Financial Services UK, a dále snížení sazeb DPH u tepla a chladu z 15 % na 10 %.

Poslanecká sněmovna však nestihne do konce roku 2019 projednat vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění (sněmovní tisk 572) a v oblasti DPH by tak mělo od 1. 1. 2020 dojít k přímému účinku směrnice Rady (EU) 2018/1910. Tato směrnice v rámci tzv. quick fixes zavádí režim skladu (call-off stock), dále stanoví pravidla pro přiřazení přepravy zboží při dodání v řetězci mezi členskými státy a také upravuje podmínky pro osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu .

Podmínky pro osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu

V reakci na dosavadní judikaturu Soudního dvora Evropské unie (např. rozsudky ve věcech C-273/11 - Mecsek-Gabona, C-587/10 - VSTR, C-24/15 - Plöckl, C-21/16- Euro-Tyre), podle které bylo daňové identifikační číslo pořizovatele zboží pouze formální podmínkou pro osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu, byl novelizován čl. 138 směrnice Rady 2006/112/ES.

Nově od 1. 1. 2020 nebude možné osvobození od DPH uplatnit bez toho, že by pořizovatel zboží sdělil dodavateli své daňové identifikační číslo a dodavatel uvedl dodání zboží do jiného členského státu v souhrnném hlášení.

Při prokazování odeslání nebo přepravení zboží do jiného členského státu se pak budou aplikovat vyvratitelné domněnky podle čl. 45a prováděcího nařízení ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (viz novelizace obsažená v prováděcím nařízení Rady (EU) 2018/1912), tj. obecně se bude vycházet z kombinace několika vzájemně si neprotiřečících důkazů, které jsou vydány různými navzájem nezávislými stranami.

Pravidla pro přiřazení přepravy zboží při dodání v řetězci mezi členskými státy

Z judikatury Soudního dvora Evropské unie  (např. rozsudek ve věci C-628/16– Kreuzmayr) vyplývá, že osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu lze uplatnit pouze na dodání zboží, kterému se přičítá přeprava. V případě, že dvě po sobě následující dodání téhož zboží zakládají jednu přepravu tohoto zboží mezi členskými státy, může být tato přeprava přičtena pouze jednomu z obou dodání, přičemž za účelem určení, ke kterému z obou dodání má být přičtena, je třeba provést celkové posouzení všech konkrétních okolností, zejména určit okamžik, kdy bylo podruhé převedeno na konečného pořizovatele právo nakládat se zbožím jako vlastník a pokud se druhý převod tohoto práva nakládat se zbožím jako vlastník uskutečnil před tím, než došlo k přepravě mezi členskými státy, nelze tuto přepravu přičítat prvnímu dodání ve prospěch prvního pořizovatele. Zároveň je také třeba zohlednit záměry kupujícího v okamžiku pořízení dotčeného zboží, jsou-li podpořeny objektivními skutečnostmi.

Od 1. 1. 2020 stanoví nový čl. 36a směrnice Rady 2006/112/ES, že přeprava uskutečněná zprostředkujícím subjektem nebo na jeho účet se primárně připíše k prvnímu dodání zboží, tj. k dodání zboží mezi prvním dodavatelem a zprostředkujícím subjektem jako pořizovatelem. Pokud by však zprostředkující subjekt sdělil prvnímu dodavateli své daňové identifikační číslo, které mu vydal členský stát, ze kterého je zboží přepraveno, připíše se přeprava až k druhému dodání zboží, tj. k dodání zboží mezi zprostředkujícím subjektem jako dodavatelem a konečným pořizovatelem.

Podle předmětné novely zákona o dani z přidané hodnoty by se nová pravidla neměla použít na odeslání nebo přepravu zboží, které byly zahájeny před 1. 1. 2020.

Režim skladu (call-off stock)

Některé státy, včetně České republiky, umožňují v případě, že dodavatel přemístí zboží do jiného členského státu za účelem následného dodání předem známému odběrateli, aniž by se zatím převádělo vlastnické právo ke zboží, uplatňovat určité zjednodušující postupy, které se však v různých státech liší.

Od 1. 1. 2020 bude v novém čl. 17a a dalších navazujících ustanoveních směrnice Rady 2006/112/ES upraven tzv. režim call-off stock (předmětná novela zákona o dani z přidané hodnoty používá pojmem „režim skladu“). Podstata tohoto režimu spočívá v tom, že při splnění vymezených podmínek se přemístění zboží do jiného členského státu za účelem následného dodání předem známému odběrateli nebude považovat za uskutečněné plnění a teprve následný převod práva nakládat s tímto zbožím jako vlastník se bude na straně dodavatele považovat za dodání zboží do jiného členského státu a na straně odběratele za pořízení zboží z jiného členského státu (tj. nikoli za dodávku bez přepravy až ve státě určení a tedy obecně bez povinnosti dodavatele registrovat se k DPH v tomto státě). Zavedení uvedeného režimu je spojeno s povinnosti vést evidenci podle čl. 54a prováděcího nařízení ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (viz novelizace obsažená v prováděcím nařízení Rady (EU) 2018/1912) a vykazovat příslušné transakce v souhrnném hlášení.

V případě, že ve lhůtě 12 měsíců ode dne ukončení odeslání nebo přepravy zboží do jiného členského státu nedojde k převodu práva nakládat s tímto zbožím jako vlastník na odběratele, bude se to na straně dodavatele považovat za dodání zboží do jiného členského státu a na straně odběratele za pořízení zboží z jiného členského státu ke dni uplynutí této lhůty.

Pokud by však před uplynutím shora uvedené lhůty došlo ke změně okolností (např. dodání zboží jiné osobě, odeslání nebo přeprava zboží do jiného státu, zničení, ztráta nebo odcizení zboží), bude potřeba odpovídajícím způsobem DPH vypořádat již k příslušnému okamžiku.

Podle předmětné novely zákona o dani z přidané hodnoty by se nová pravidla neměla použít, pokud odeslání nebo přeprava zboží byly zahájeny před 1. 1. 2020.

Další změny v rámci předmětné novely

Součástí předmětné novely zákona o dani z přidané hodnoty jsou i další změny, např. zrušení podmínky pro osvobození od daně při vývozu zboží spočívající v propuštění tohoto zboží do příslušného celního režimu (změna je reakcí na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-275/18 – Vinš) nebo změny týkající se zvláštního režimu pro cestovní službu, které by ale měly být účinné až od 1. 1. 2022 z důvodu nutnosti přizpůsobení se subjektů nové úpravě (změny jsou reakcí jednak na rozsudky Soudního dvora Evropské unie, zejm. ve věci C-380/16 - Komise v. Německo, C-422/17 - Skarpa Travel, a jednak na rozpor dosavadní úpravy s čl. 309 směrnice Rady 2006/112/ES týkající se posuzování letecké přepravy jako plně poskytnuté v třetí zemi pouze na základě místa určení).

Pokud Vás některá z výše uvedených oblastí podrobněji zajímá, neváhejte se na nás obrátit.

 

 

 

 

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM