Blog

Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od roku 2014

  • 15. 12. 2018
  • Daň z příjmů
  • BREDFORD Consulting

Jaké jsou podmínky pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů? Je třeba splnit časový test 3 let nebo limit pro příjmy z prodeje do 100 000 Kč.

Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od roku 2014

Změny v osvobození při prodeji cenných papírů v roce 2014

Od 1. 1. 2014 dochází ke změně podmínek osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od daně z příjmů fyzických osob. Tato změna se dotkne řady osob.

Do konce roku 2013 platilo pravidlo, že příjem z prodeje cenných papírů byl osvobozen, pokud mezi jejich nabytím a prodejem uplynula doba více než 6 měsíců. Doba 6 měsíců se však vztahovala pouze na osoby, jejichž podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů 5 %. Osvobození se nevztahovalo na příjmy z prodeje cenných papírů zahrnutých do obchodního majetku poplatníka. V ostatních případech (včetně převodů podílů na obchodních společnostech) byly příjmy z prodeje osvobozeny až v případě, kdy doba mezi nabytím a prodejem přesáhla 5 let.

Od 1. 1. 2014 stanoví zákon jako podmínku pro osvobození prodeje cenných papírů uplynutí doby 3 let mezi nabytím a prodejem tohoto cenného papíru. Taktéž se ze 6 měsíců posunuje tato doba na 3 roky pro případy příjmu z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu. Výjimkou z tohoto pravidla upravujícího prodej cenných papírů je příjem z prodeje tzv. kmenového listu, na jehož prodej se vztahuje lhůta osvobození 5 let. Je tomu tak proto, aby byl stejně řešen převod podílu v s. r. o. a převod kmenového listu, který jakožto cenný papír může od 1. 1. 2014 představovat podíl společníka na s. r. o. Nemožnosti osvobození v případech zahrnutí cenných papírů do obchodního majetku poplatníka zůstávají zachovány. Pro cenné papíry nabyté do konce roku 2013 platí stále časový test 6 měsíců. Dochází také ke zrušení podmínění osvobození výší podílu na základním kapitálu či hlasovacích právech společnosti (resp. obchodní korporace) do 5 %.

Příjem z převodu podílu v obchodní korporaci s výjimkou příjmu z převodu cenného papíru (kromě příjmu z převodu kmenového listu) bude osvobozen, přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a převodem dobu 5 let.

Dojde-li počínaje rokem 2014 k prodeji cenných papírů do 3 let od jejich nabytí, může být tento příjem osvobozen dle ustanovení § 10 zákona o daních z příjmů, pokud příjem z takovýchto prodejů nepřevýší v jednom kalendářním roce 100 000 Kč.

Příklady

  1.  Prodej cenných papírů uskutečněný v roce 2014, jejichž prodej by byl v roce 2013 osvobozen po 6 měsících. Dle přechodných ustanovení k zákonu o daních z příjmů se v takovémto případě postupuje dle legislativy platné přede dnem účinností novely. Tzn., že i když k prodeji dojde v roce 2014, testuje se doba mezi nabytím a prodejem pouze 6 měsíců.

  2.  Příjem z prodeje cenných papírů nesplňujících dobu držby jako podmínku pro osvobození. Prodej uskutečněn v roce 2014.
    Ustanovení § 10 zákona o daních z příjmů o osvobození příjmu z prodeje do 100 000 za rok se použije na všechny situace v roce 2014. Tzn., dojde-li v roce 2014 k prodeji cenných papírů a příjem (relevantní není výše zisku z prodeje ale hrubé příjmy) z prodejů nepřesáhne 100 000 Kč za rok, příjem budou osvobozeny od daně z příjmů. Pokud příjem z prodeje tuto hranici přesáhne, není osvobozena ani část příjmu a vše podléhá zdanění.
  3.  Cenné papíry zakoupené v roce 2013, jejichž prodej by byl osvobozen od daně z příjmů po 5 letech od nabytí a dle legislativy platné od 1. 1. 2014 je příjem z prodeje takovýchto cenných papírů osvobozen po 3 letech.
    Budou-li prodávány takovéto cenné papíry v roce 2014, vztahuje se na jejich osvobození již nový časový test 3 let a také se na tyto příjmy z prodeje vztahuje možnost osvobození do výše příjmů 100 000 Kč za rok.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM