Blog

Nový kompenzační bonus pro společníky s.r.o. od roku 2021

 • 26. 2. 2021
 • Koronavirus a státní podpory
 • Aneta Brychová, daňová poradkyně

Od února 2021 mohou společníci s.r.o. čerpat kompenzační bonus ve výši 1 000 Kč na den. Jaké podmínky je třeba splnit? Je možný souběh kompenzačního bonusu s jinými podporami?

Nový kompenzační bonus pro společníky s.r.o. od roku 2021

Jaké s.r.o. mohou žádat o kompenzační bonus?

O kompenzační bonus pro rok 2021 mohou žádat také společníci společnosti s ručením omezeným, jsou-li splněny tyto podmínky:

 • s.r.o. má k datu 5. 10. 2020 nejvýše 2 společníky, kteří jsou fyzickými osobami, nebo pouze společníky, kteří jsou členy jedné rodiny,
 • podíl společníků nesmí být představován kmenovým listem,
 • s.r.o. v bonusovém období nebyla v úpadku či v likvidaci, ani nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou ve smyslu zákona o DPH,
 • obrat s.r.o. v alespoň 1 ze 2 skončených zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících bonusovému období překročil částku 180 tis. Kč (v případě začínající s.r.o. musí výše předpokládaného obratu za první zdaňovací období překročit alespoň 120 tis. Kč). 

Významně dotčená činnost

Společníci s.r.o. mohou čerpat kompenzační bonus za každý den bonusového období, kdy byla jedna nebo více činností s.r.o. významně dotčena v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména z důvodu:

 • nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny s.r.o.,
 • karantény nebo izolace společníka s.r.o. nebo jejího zaměstnance,
 • péče o dítě společníka s.r.o. nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě zaměstnance,
 • omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech s.r.o.,
 • omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon s.r.o.

Činnost se považuje za významně dotčenou, pokud výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z této činnosti nepřekročila ve srovnávaném období 50 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období. Zákon zde umožňuje subjektům zvolit alternativu a namísto srovnávacího období použít rozhodné období, tj. od 1. června 2020 do 30. září 2020. Podmínku převažující části příjmů lze nahradit převažující částí přidané hodnoty pocházející z dané činnosti.  

Př. I: Společnost s ručením omezeným provozuje restauraci. Mezi příjmy, které by odpovídaly tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb, patří příjmy z prodeje jídla a nápojů. Naopak příjmy z prodeje vybavení restaurace se pro účely posouzení poklesu příjmů nezohlední. Pokud by tedy společnost rozprodala majetek a  překročila kvůli tomu limit příjmů, byl by nárok zachován.

Současně musí být splněny tyto podmínky:

 • ve srovnávacím období pocházela z dotčené činnosti převažující část příjmů s.r.o.,
 • ve srovnávacím pocházela z dotčené činnosti převažující část příjmů společníka s.r.o., přitom se hodnotí příjmy ze zaměstnání, podnikání a nájmu (§ 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů).

Srovnávaným obdobím je měsíc bezprostředně předcházející bonusovému období. Pro nárok za únor se tedy bude srovnávat tržba v lednu a pro nárok za březen tržba za únor. 

Srovnávacím obdobím je období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období. Lze-li takto určit více období, je srovnávacím obdobím to, které si subjekt kompenzačního bonusu zvolí.

Př. II: Společnost provozuje penzion. Poskytování ubytovacích služeb bylo v únoru 2021 s určitými výjimkami zakázáno (vládní usnesení ze dne 28. 1. 2021 č. 78, dále ze dne 14. 2. 2021 č. 126). S.r.o. chce požádat za únor 2021 o kompenzační bonus.
Srovnávaným obdobím je pro ni leden 2021.
Srovnávacím obdobím je listopad 2018, prosinec 2018 a leden 2019 nebo l
istopad 2019, prosinec 2019 a leden 2020. Aby s.r.o. mohla čerpat kompenzační bonus, musí jí v lednu 2021 klesnout příjmy odpovídající tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb z poskytování ubytovacích služeb (či dalších dotčených činností) alespoň o 50 % oproti měsíčnímu průměru za srovnávací období. 

Výše kompenzačního bonusu

Výše kompenzačního bonusu činí 1 000 Kč za každý den bonusového období. To ale neplatí vždy. Oproti předchozí verzi kompenzačního bonusu je nyní stanoven maximální limit, a to ve výši rozdílu průměrné měsíční výše relevantních příjmů ve srovnávacím období a výše příjmů ve srovnávaném období. Kompenzační bonus tedy nemůže být vyšší, než je propad relevantních příjmů s.r.o.

Pokud je kompenzační bonus poskytován z důvodu nařízené karantény či izolace, činí jeho výše 500 Kč. V takovém případě není třeba splnit podmínku poklesu příjmů.

Souběh kompenzačního bonusu s jinými podporami

Zákon o kompenzačním bonusu připouští souběžné čerpání bonusu a podpor z programu Antivirus (případně jeho následovníka) a z programu sloužícímu k úhradě nájemného (COVID-Nájemné). Souběh kompenzačního bonusu s jinými COVID podporami nebo podporami v nezaměstnanosti je vyloučen.

Za jaké období se bude kompenzační bonus vyplácet?

Bonusové období nyní vždy odpovídá kalendářnímu měsíci. Prvním stanoveným bonusovém obdobím je únor 2021, druhým březen 2021. Případná další bonusová období mohou být stanovena na základě vládních nařízení až do prosince 2021.

Neoprávněná žádost o kompenzační bonus

Dle důvodové zprávy k zákonu o kompenzačním bonusu je cílem zajistit omezení administrativy a rychlost při vyplácení. Z toho důvodu nebudou žádosti o kompenzační bonus podrobeny detailní kontrole a bonus je vyměřen již ke dni podání žádosti. Součástí žádosti je čestné prohlášení žadatele osvědčující splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus, čímž se odpovědnost do značné míry přenáší na samotné žadatele.

Kompenzační bonus se spravuje jako daň podle daňového řádu a může být zpětně podroben daňové kontrole či postupu k odstranění pochybností. Pokud by se ukázalo, že nebyly splněny podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus, správce daně doměří daň, avšak zákon o kompenzačním bonusu vylučuje vznik penále z doměřené daně. Finanční správa avizuje, že z neoprávněně čerpané částky kompenzačního bonusu se počítá úrok z prodlení (např. dotaz č. 62). Právo státu na vymáhání úroku z prodlení při neoprávněné výplatě kompenzačního bonusu je však diskutabilní, odlišný názor od Finanční správy zastává např. Miroslav Dvořáček v článku na Právním prostoru.

Přečtěte si také náš předchozí článek, ve kterém referujeme o kompenzačním bonusu pro OSVČ.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM