Blog

Nový kompenzační bonus pro OSVČ od roku 2021

  • 6. 3. 2021
  • Koronavirus a státní podpory
  • Aneta Brychová, daňová poradkyně

OSVČ mohou od února 2021 žádat o kompenzační bonus ve výši 1 000 Kč na den. Jaké je třeba splnit podmínky? Je možné kombinovat kompenzační bonus s jinými podporami?

Nový kompenzační bonus pro OSVČ od roku 2021

Pozor, informace o podmínkách nového kompenzačního bonusu od listopadu 2021 naleznete zde:
https://www.bredford.cz/kompenzacni-bonus-osvc-listopad-a-prosinec-2021

 

Jaké OSVČ mohou žádat o kompenzační bonus?

Subjektem „nového“ kompenzačního bonusu dle zákona 95/2021, který lze čerpat od února 2021, je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění (může se jednat i o vedlejší činnost OSVČ), splní-li tyto podmínky:

  • byla OSVČ k datu 5. října 2020, nebo přerušila činnost nejdříve po 12. březnu 2020,
  • v bonusovém období nebyla nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou ve smyslu zákona o DPH.

Významně dotčená činnost

OSVČ může čerpat kompenzační bonus za každý den bonusového období, kdy byla jedna nebo více činností OSVČ významně dotčena v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména z důvodu:

  • nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny OSVČ,
  • karantény nebo izolace OSVČ nebo jejího zaměstnance,
  • péče o dítě OSVČ nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě zaměstnance OSVČ,
  • omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech OSVČ
  • omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon OSVČ.

Činnost se považuje za významně dotčenou, pokud výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z této činnosti nepřekročila ve srovnávaném období 50 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období.

Dotčená činnost musí být převažující

Aby bylo možné dotčenou (omezenou) činnost kompenzovat, musí se jednat ve srovnávacím období o převažující činnost. Musí z ní tedy pocházet více než 50% příjmů. Pokud tedy někdo měl příjmy z více činností a dotčena byla jen doplňková činnost, nárok na kompenzační bonus mít nebude. Do příjmů se zahrnují například i příjmy ze zaměstnání.

Zákon zde umožňuje subjektům zvolit alternativu a namísto srovnávacího období použít rozhodné období, tj. období od 1. června 2020 do 30. září 2020. Toto však platí pouze pro účely posouzení toho, zda je činnost považována za převažující, Rozhodné období nelze použít pro samotný výpočet nároku (posouzení, zda příjmy kleslydostatečně), zde je již nutné vycházet jen ze srovnávacího období.

Podmínku převažující části příjmů lze nahradit převažující částí přidané hodnoty pocházející z dané činnosti.  

Př. I: OSVČ provozuje restauraci. Mezi příjmy, které by odpovídaly tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb, patří příjmy z prodeje jídla a nápojů. Naopak příjmy z prodeje vybavení restaurace se pro účely posouzení poklesu příjmů nezohlední.

Srovnávané období

Srovnávaným obdobím je vždy měsíc předcházející období, za nějž se žádá. Pokud tedy žádáte za měsíc únor, srovnáváte příjmy dosažené v lednu (srovnávané období) se srovnávacím obdobím.

Srovnávací období 

Období vůči němuž se pokles posuzuje, je vždy období tří po sobě jdoucích měsíců od listopadu 2018 do prosince 2020, kdy název posledního měsíce se shoduje se srovnávacím obdobím. Pokud tedy budete žádat za únor, je srovnávaným obdobím leden 2021. S ním srovnáváte listopad 2018 až leden 2019, případně listopad 2019 až leden 2020.

Můžete si vybrat, které období je pro vás výhodnější.

Průměrný příjem

Porovnávat budete příjem ve srovnávaném období a měsíční průměr za srovnávací období. 

Př. II: OSVČ provozuje penzion. Poskytování ubytovacích služeb bylo v únoru 2021 s určitými výjimkami zakázáno. OSVČ chce požádat za únor 2021 o kompenzační bonus.
Srovnávaným obdobím je pro ni leden 2021.
Srovnávacím obdobím je listopad 2018, prosinec 2018 a leden 2019 nebo listopad 2019, prosinec 2019 a leden 2020. Aby OSVČ mohla čerpat kompenzační bonus, musí jí v lednu 2021 klesnout příjmy odpovídající tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb z poskytování ubytovacích služeb (či dalších dotčených činností) alespoň o 50 % oproti měsíčnímu průměru za srovnávací období. 

Výše kompenzačního bonusu

Výše kompenzačního bonusu činí 1 000 Kč za každý den bonusového období. To ale neplatí vždy. Oproti předchozí verzi kompenzačního bonusu je nyní stanoven maximální limit, a to ve výši rozdílu průměrné měsíční výše relevantních příjmů ve srovnávacím období a výše příjmů ve srovnávaném období. Kompenzační bonus tedy nemůže být vyšší, než je propad relevantních příjmů OSVČ. Toto omezení se dotkne především OSVČ vykonávajících vedlejší činnost, zejména důchodců, studentů, osob na mateřské či rodičovské dovolené.

Kompenzační bonus v případě nařízené karantény

Pokud je kompenzační bonus poskytován z důvodu nařízené karantény či izolace, činí jeho výše 500 Kč. V takovém případě není třeba splnit podmínku poklesu příjmů.

Souběh kompenzačního bonusu s jinými podporami

Zákon o kompenzačním bonusu připouští souběžné čerpání bonusu a podpor z programu Antivirus (případně jeho následovníka) a z programu sloužícímu k úhradě nájemného (COVID-Nájemné). Souběh kompenzačního bonusu s jinými COVID podporami nebo podporami v nezaměstnanosti je vyloučen.

Za jaké období se bude kompenzační bonus vyplácet?

Bonusové období nyní vždy odpovídá kalendářnímu měsíci. Prvním stanoveným bonusovém obdobím je únor 2021, druhým březen 2021. Případná další bonusová období mohou být stanovena na základě vládních nařízení až do prosince 2021.

Neoprávněná žádost o kompenzační bonus

Dle důvodové zprávy k zákonu o kompenzačním bonusu je cílem zajistit omezení administrativy a rychlost při vyplácení. Z toho důvodu nebudou žádosti o kompenzační bonus podrobeny detailní kontrole a bonus je vyměřen již ke dni podání žádosti. Součástí žádosti je čestné prohlášení žadatele osvědčující splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus, čímž se odpovědnost do značné míry přenáší na samotné žadatele.

Kompenzační bonus se spravuje jako daň podle daňového řádu a může být zpětně podroben daňové kontrole či postupu k odstranění pochybností. Pokud by se ukázalo, že nebyly splněny podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus, správce daně doměří daň, avšak zákon o kompenzačním bonusu vylučuje vznik penále z doměřené daně. Finanční správa avizuje, že z neoprávněně čerpané částky kompenzačního bonusu se počítá úrok z prodlení (např. dotaz č. 62). Právo státu na vymáhání úroku z prodlení při neoprávněné výplatě kompenzačního bonusu je však diskutabilní, odlišný názor od Finanční správy zastává např. Miroslav Dvořáček v článku na Právním prostoru.

Přečtěte si také náš další článek, ve kterém referujeme o kompenzačním bonusu pro společníky s.r.o.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM