Blog

Evidence skutečných majitelů od 1.6.2021

 • 9. 7. 2021
 • Vedení účetnictví
 • Aneta Brychová, daňová poradkyně

Od 1.6.2021 nabývá účinnosti zákon o evidenci skutečných majitelů. Zákon definuje, kdo je skutečným majitelem, jaké údaje je třeba nechat zapsat a zpřísňuje sankce za porušení povinnosti zápisu do evidence.

Evidence skutečných majitelů od 1.6.2021

Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jako „ZESM“) ukládá právnickým osobám se sídlem na území ČR a svěřenským fondům s určitým vztahem k ČR (§12 ZESM) povinnost zapsat do evidence tzv. skutečné majitele.

Skutečný majitel

Skutečným majitelem může být pouze fyzická osoba, která je koncovým příjemcem (a) nebo osobou s koncovým vlivem (b).

a) Koncový příjemce

Koncovým příjemcem je osoba, která může mít přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání podstatnou část z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické osoby nebo tvořeného při správě nebo zániku právního uspořádání, a tento prospěch dále nepředává. (§ 2 písm. c) ZESM)

V případě obchodních korporací je koncovým příjemcem každá osoba, která má přímo nebo nepřímo právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku obchodní korporace větší než 25 %, a tento podíl na prospěchu dále nepředává; má se za to, že podíl na prospěchu předáván není.

Pro stanovení výše nepřímého podílu se v případě řetězení podíly na prospěchu, na které mají navázané osoby právo, násobí. Dochází-li k větvení, je třeba sečíst součiny podílů na prospěchu z jednotlivých řetězení. (§ 3 ZESM)

b) Osoba s koncovým vlivem

Osobou s koncovým vlivem je osoba, která může bez pokynů jiného přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě nebo na správu právního uspořádání. (§ 2 písm. d) ZESM). V případě obchodní korporace je osobou s koncovým vlivem každá fyzická osoba, která je ovládající osobou podle zákona upravujícího právní poměry obchodních korporací (§ 4 ZESM a § 74 a 75 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech).

Pokud nelze koncového příjemce nebo osobu s koncovým vlivem v obchodní korporaci určit, považuje se za skutečného majitele každá osoba v jejím vrcholném vedení.

Evidované údaje

Do evidence se zapisují údaje vymezené v § 13 ZESM, zejména:

 • identifikační údaje skutečného majitele (jméno, místo pobytu, příp. také bydliště, datum narození, státní občanství),
 • na čem je pozice skutečného majitele založena a popis struktury vztahů,
 • velikost přímého nebo nepřímého podílu skutečného majitele,
 • údaje o trvání pozice skutečného majitele,
 • identifikační údaje právnické osoby, o jejíhož skutečného majitele jde.

Forma zápisu

Zápis skutečných majitelů může být proveden

 • prostřednictvím automatického průpisu (evidenční povinnost lze tak spojit bez jakékoliv aktivity evidující osoby, evidující osoba je však zodpovědná za správnost a úplnost údajů)
 • soudem (na návrh v rámci soudního řízení vedeného příslušným soudem dle sídla právnické osoby)
 • notářem (rychlejší a levnější než soudem, lhůta pro provedení zápisu je do 3 dnů, notáři náleží odměna za zápis 300 Kč a odměna za vydání osvědčení – u obchodní korporace jde nejčastěji o 800 Kč nebo 2 200 Kč v závislosti na počtu zapisovaných osob v rámci popisu struktury)

Skutečnosti, které mají být zapsány, je třeba doložit, pokud nejsou zjistitelné z informačních systémů veřejné správy. Písemnostmi, kterými lze doložit postavení skutečného majitele nebo strukturu vztahů mohou být například (§ 23 ZESM):

 • výpis z veřejného rejstříku nebo ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku nebo evidenci skutečných majitelů,
 • zakladatelské právní jednání,
 • seznam společníků,
 • rozhodnutí orgánu o vyplacení podílu na prospěchu,
 • prohlášení společníků o jednání ve shodě,
 • prohlášení evidující osoby nebo skutečného majitele o postavení skutečného majitele nebo struktuře vztahů, jsou-li založeny na právní skutečnosti, kterou nelze doložit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně požadovat,
 • prohlášení evidující osoby nebo skutečného majitele o postavení skutečného majitele nebo struktuře vztahů, nejsou-li založeny na právní skutečnosti.

Písemnosti stačí doložit v prosté kopii a k cizojazyčným dokumentům je třeba přiložit prostý překlad do češtiny, ledaže soud či notář překlad nevyžaduje.

Přístup do evidence

Nově je evidence částečně přístupná veřejnosti, a to zdarma na portálu eJustice vedeném Ministerstvem spravedlnosti.

Evidující osoby a skuteční majitelé mohou bezplatně získat úplný výpis evidovaných údajů, které se jich týkají, a to přihlášení na eJustici prostřednictvím datové schránky nebo s využitím prostředků elektronické identifikace. Výpis lze získat také od příslušného soudu, avšak za poplatek.

Vybraným subjektům (§ 16 odst. 2 ZESM) je umožněn bezplatný dálkový přístup ke kompletním záznamům z evidence. Všechny údaje zapsané v evidenci bude moci získat také povinná osoba dle zákona č. 253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML“), tj. například daňový poradce či auditor.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM