Blog

Nestihli jste podat daňové přiznání? Nic není ztraceno.

  • 2. 5. 2023
  • Daň z příjmů
  • Jan Bonaventura, daňový poradce
Nestihli jste podat daňové přiznání? Nic není ztraceno.

Dne 2. května 2023 uplynula lhůta pro elektronické podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2022. Nicméně daňový řád umožňuje podat přiznání bez sankce i v následujících dnech.

Do jakého termínu lze tedy přiznání k dani elektronickou formou podat bez sankce?

Pokuta za pozdní podání daňového přiznání

Zákon č.280/2009 Sb., daňový řád v § 250 upravuje pokutu za pozdní podání daňového přiznání následovně:

 (1) Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši

 a) 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně,

b) 0,05 % stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanoveného daňového odpočtu, nebo

c) 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty.

 V případě uplynutí řádného termínu pro podání elektronického daňového přiznání dnem 2. května 2023, lze tedy bez výše uvedené sankce elektronické přiznání podat během následujících pěti pracovních dní a to do 10. května 2023. Je vhodné upozornit, že v takovém případě musí být přiznání doručeno právě v tento 5. pracovní den.

 Právní úprava nám dále říká, že v důsledku pozdního podání daňového přiznání se pokuta nepředepíše a tudíž nevzniká povinnost ji uhradit, dosáhne-li její výše částku menší než 1000 Kč. Maximální výše pokuty pak nesmí být vyšší než 300 000 Kč.

 Lhůta pro podání daňového přiznání bez sankce tedy závisí také na výši daňové povinnosti poplatníka. Například při dani ve výši 50 000 Kč činí pokuta z prodlení za každý následující den 25 Kč. Pokuta by se pak nepředepsala v době pěti tolerančních pracovních dní a k tomu za dalších 39 kalendářních dní. Tento postup pak platí i pro poplatníky, kterým v daném období vznikla ztráta či daňový odpočet.

 O povinnosti platit pokutu rozhodne správce daně platebním výměrem. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru.

 Existují také situace, při kterých správce daně předepíše pokutu pouze v poloviční výši a to hned u dvou následujících případů:

  • pokud bude daňové přiznání podáno do 30 dnů od uplynutí lhůty pro jeho podání,
  • pokud správce daně v daném kalendářním roce u poplatníka nezjistí v době vydání platebního výměru jiné prodlení při podání daňového přiznání.

Úrok z prodlení

Kromě pokuty za pozdní podání daňového přiznání ukládá daňový řád (§252) také povinnost uhradit úrok z prodlení. Základem pro výpočet úroku z prodlení je pak splatná daň, která nebyla uhrazena. Dle daňového řádu výše úroku z prodlení odpovídá výši úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zákon č.89/2012 Sb.). Zákoník se pak odkazuje na nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

Dle tohoto nařízení odpovídá výše úroku z prodlení výši roční repo sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Pro 1. pololetí 2023 tak vychází zvýšená repo sazba na 15,00 % p.a.

Na rozdíl od pokuty úrok z prodlení vzniká již od čtvrtého dne následujícího po původním dni splatnosti daně a to až do dne její platby. Je třeba upozornit, že zde se nejedná o dny pracovní ale kalendářní. Aby nevznikla povinnost uhradit úrok, musí být daň na účet správce daně připsána nejpozději do 4 dnů od konce lhůty pro podání přiznání. Zaplatit daň bez vzniku povinnosti úhrady úroku z prodlení lze tedy do 5. května 2023.

Co se týče předepsání úroku tak zde stejně jako u pokuty platí, že povinnost uhradit úrok nevzniká, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně za jedno zdaňovací období částku 1000 Kč.

 I v případě úroku závisí tedy lhůta pro uhrazení daně bez sankce na výši daňové povinnosti.

Pokud by daň nebyla uhrazená do toleranční lhůty 5. května 2023, začal by se od následujícího dne počítat úrok z prodlení. Při daňové povinnosti ve výši 50 000 Kč by úrok z prodlení dosáhl částky 1 000 Kč až dnem 23.6.2023. Pokud by tedy daň byla uhrazená do 22. června 2023, správce daně by počítaný úrok z prodlení poplatníkovi k úhradě nepředepsal.

Úrok z prodlení si můžete jednoduše spočítat dle následujícího vzorce:

Daňová povinnost v Kč x příslušná úroková sazba v % / 100 x počet dnů prodlení / počtem dnů v kalendářním roce.

Daňové přiznání sestavené daňovým poradcem

Pokud jste termín pro podání daňového přiznání nestihli, můžete se s jeho zpracováním obrátit na daňového poradce. Plnou moc již totiž není nutné předkládat do konce standardní lhůty. V takovém případě je lhůta pro podání daňového přiznání prodloužená až do 3. července 2023. Podání přiznání daňovým poradcem má mimo prodloužení lhůty i další výhody. Mezi ty hlavní patří ušetření času, daňová optimalizace nebo to, že poradce je pojištěn proti případným škodám.  

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM