Blog

Kompenzační bonus pro OSVČ od roku 2021

  • 6. 3. 2021
  • Koronavirus a státní podpory
  • Aneta Brychová, daňová poradkyně

Kompenzační bonus pro OSVČ od roku 2021 ve výši 1 000 Kč na den. Jaké jsou podmínky? Pokuty při neoprávněném čerpání, souběh s jinými podporami (Antivirus)

Kompenzační bonus pro OSVČ od roku 2021

Jaké OSVČ mohou žádat o kompenzační bonus?

Subjektem „nového“ kompenzačního bonusu, který lze čerpat od února 2021, je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění (může se jednat i o vedlejší činnost OSVČ), splní-li tyto podmínky:

  • byla OSVČ k datu 5. října 2020, nebo přerušila činnost nejdříve po 12. březnu 2020,
  • v bonusovém období nebyla nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou ve smyslu zákona o DPH.

Významně dotčená činnost

OSVČ může čerpat kompenzační bonus za každý den bonusového období, kdy byla jedna nebo více činností OSVČ významně dotčena v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména z důvodu:

  • nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny OSVČ,
  • karantény nebo izolace OSVČ nebo jejího zaměstnance,
  • péče o dítě OSVČ nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě zaměstnance OSVČ,
  • omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech OSVČ
  • omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon OSVČ.

Činnost se považuje za významně dotčenou, pokud výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z této činnosti nepřekročila ve srovnávaném období 50 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období.

Př. I: OSVČ provozuje restauraci. Mezi příjmy, které by odpovídaly tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb, patří příjmy z prodeje jídla a nápojů. Naopak příjmy z prodeje vybavení restaurace se pro účely posouzení poklesu příjmů nezohlední.

Současně musí být splněna podmínka, že z této dotčené činnosti pocházela převažující část příjmů ve srovnávacím období, přitom se zohlední pouze příjmy ze zaměstnání, podnikání a nájmu (§ 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů).

Srovnávaným obdobím je měsíc bezprostředně předcházející bonusovému období.

Srovnávacím obdobím je období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2019, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období. Zákon umožňuje subjektům zvolit alternativu a namísto srovnávacího období použít rozhodné období, tj. od 1. června 2020 do 30. září 2020. Podmínku převažující části příjmů lze nahradit převažující částí DPH pocházející z dané činnosti.  

Př. II: OSVČ provozuje penzion. Poskytování ubytovacích služeb bylo v únoru 2021 s určitými výjimkami zakázáno (vládní usnesení ze dne 28. 1. 2021 č. 78, dále ze dne 14. 2. 2021 č. 126). OSVČ chce požádat za únor 2021 o kompenzační bonus. Srovnávaným obdobím je pro ni leden 2021. Srovnávacím obdobím je listopad 2018, prosinec 2018 a leden 2019. Aby OSVČ mohla čerpat kompenzační bonus, musí jí v lednu 2021 klesnout příjmy odpovídající tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb z poskytování ubytovacích služeb (či dalších dotčených činností) alespoň o 50 % oproti průměru za období od 1. listopadu 2018 do 31. ledna 2019. Namísto srovnávacího období může OSVČ porovnat s příjmy s průměrem za rozhodné období, tj. od 1. června 2020 do 30. září 2020.

Výše kompenzačního bonusu

Výše kompenzačního bonusu činí 1 000 Kč za každý den bonusového období. To ale neplatí vždy. Oproti předchozí verzi kompenzačního bonusu je nyní stanoven maximální limit, a to ve výši rozdílu průměrné měsíční výše relevantních příjmů ve srovnávacím období a výše příjmů ve srovnávaném období. Kompenzační bonus tedy nemůže být vyšší, než je propad relevantních příjmů OSVČ. Toto omezení se dotkne především OSVČ vykonávajících vedlejší činnost, zejména důchodců, studentů, osob na mateřské či rodičovské dovolené.

Pokud je kompenzační bonus poskytován z důvodu nařízené karantény či izolace, činí jeho výše 500 Kč. V takovém případě není třeba splnit podmínku poklesu příjmů.

Souběh kompenzačního bonusu s jinými podporami

Zákon o kompenzačním bonusu připouští souběžné čerpání bonusu a podpor z programu Antivirus (případně jeho následovníka) a z programu sloužícímu k úhradě nájemného (COVID-Nájemné). Souběh kompenzačního bonusu s jinými COVID podporami nebo podporami v nezaměstnanosti je vyloučen.

Za jaké období se bude kompenzační bonus vyplácet?

Bonusové období nyní vždy odpovídá kalendářnímu měsíci. Prvním stanoveným bonusovém obdobím je únor 2021, druhým březen 2021. Případná další bonusová období mohou být stanovena na základě vládních nařízení až do prosince 2021.

Neoprávněná žádost o kompenzační bonus

Dle důvodové zprávy k zákonu o kompenzačním bonusu je cílem zajistit omezení administrativy a rychlost při vyplácení. Z toho důvodu nebudou žádosti o kompenzační bonus podrobeny detailní kontrole a bonus je vyměřen již ke dni podání žádosti. Součástí žádosti je čestné prohlášení žadatele osvědčující splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus, čímž se odpovědnost do značné míry přenáší na samotné žadatele.

Kompenzační bonus se spravuje jako daň podle daňového řádu a může být zpětně podroben daňové kontrole či postupu k odstranění pochybností. Pokud by se ukázalo, že nebyly splněny podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus, správce daně doměří daň, avšak zákon o kompenzačním bonusu vylučuje vznik penále z doměřené daně. Finanční správa avizuje, že z neoprávněně čerpané částky kompenzačního bonusu se počítá úrok z prodlení. Právo státu na vymáhání úroku z prodlení při neoprávněné výplatě kompenzačního bonusu je však diskutabilní, odlišný názor od Finanční správy zastává např. Miroslav Dvořáček v článku na Právním prostoru.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM