Blog

Evidence skutečných majitelů od 1.6.2021

  • 9. 7. 2021
  • Bookkeeping
  • Aneta Brychová, daňová poradkyně

Od 1.6.2021 nabývá účinnosti zákon o evidenci skutečných majitelů. Zákon definuje, kdo je skutečným majitelem, jaké údaje je třeba nechat zapsat a zpřísňuje sankce za porušení povinnosti zápisu do evidence.

Evidence skutečných majitelů od 1.6.2021

Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jako „ZESM“) ukládá právnickým osobám se sídlem na území ČR a svěřenským fondům s určitým vztahem k ČR (§12 ZESM) povinnost zapsat do evidence tzv. skutečné majitele.

 

Skutečný majitel

 

Skutečným majitelem může být pouze fyzická osoba, která je koncovým příjemcem (a) nebo osobou s koncovým vlivem (b).

 

 

a) Koncový příjemce

Koncovým příjemcem je osoba, která může mít přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání podstatnou část z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické osoby nebo tvořeného při správě nebo zániku právního uspořádání, a tento prospěch dále nepředává. (§ 2 písm. c) ZESM)

V případě obchodních korporací je koncovým příjemcem každá osoba, která má přímo nebo nepřímo právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku obchodní korporace větší než 25 %, a tento podíl na prospěchu dále nepředává; má se za to, že podíl na prospěchu předáván není.

Pro stanovení výše nepřímého podílu se v případě řetězení podíly na prospěchu, na které mají navázané osoby právo, násobí. Dochází-li k větvení, je třeba sečíst součiny podílů na prospěchu z jednotlivých řetězení. (§ 3 ZESM)

b) Osoba s koncovým vlivem

Osobou s koncovým vlivem je osoba, která může bez pokynů jiného přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě nebo na správu právního uspořádání. (§ 2 písm. d) ZESM). V případě obchodní korporace je osobou s koncovým vlivem každá fyzická osoba, která je ovládající osobou podle zákona upravujícího právní poměry obchodních korporací (§ 4 ZESM a § 74 a 75 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech).

Pokud nelze koncového příjemce nebo osobu s koncovým vlivem v obchodní korporaci určit, považuje se za skutečného majitele každá osoba v jejím vrcholném vedení.

Evidované údaje

Do evidence se zapisují údaje vymezené v § 13 ZESM, zejména:

  • identifikační údaje skutečného majitele (jméno, místo pobytu, příp. také bydliště, datum narození, státní občanství),
  • na čem je pozice skutečného majitele založena a popis struktury vztahů,
  • velikost přímého nebo nepřímého podílu skutečného majitele,
  • údaje o trvání pozice skutečného majitele,
  • identifikační údaje právnické osoby, o jejíhož skutečného majitele jde.

Forma zápisu

Zápis skutečných majitelů může být proveden

a)prostřednictvím automatického průpisu (evidenční povinnost lze tak spojit bez jakékoliv aktivity evidující osoby, evidující osoba je však zodpovědná za správnost a úplnost údajů)

b)soudem (na návrh v rámci soudního řízení vedeného příslušným soudem dle sídla právnické osoby)

c)notářem (rychlejší a levnější než soudem, lhůta pro provedení zápisu je do 3 dnů, notáři náleží odměna za zápis 300 Kč a odměna za vydání osvědčení – u obchodní korporace jde nejčastěji o 800 Kč nebo 2 200 Kč v závislosti na počtu zapisovaných osob v rámci popisu struktury)

Skutečnosti, které mají být zapsány, je třeba doložit, pokud nejsou zjistitelné z informačních systémů veřejné správy. Písemnostmi, kterými lze doložit postavení skutečného majitele nebo strukturu vztahů mohou být například (§ 23 ZESM):

·výpis z veřejného rejstříku nebo ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku nebo evidenci skutečných majitelů,

·zakladatelské právní jednání,

·seznam společníků,

·rozhodnutí orgánu o vyplacení podílu na prospěchu,

·prohlášení společníků o jednání ve shodě,

·prohlášení evidující osoby nebo skutečného majitele o postavení skutečného majitele nebo struktuře vztahů, jsou-li založeny na právní skutečnosti, kterou nelze doložit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně požadovat,

·prohlášení evidující osoby nebo skutečného majitele o postavení skutečného majitele nebo struktuře vztahů, nejsou-li založeny na právní skutečnosti.

Písemnosti stačí doložit v prosté kopii a k cizojazyčným dokumentům je třeba přiložit prostý překlad do češtiny, ledaže soud či notář překlad nevyžaduje.

Přístup do evidence

Nově je evidence částečně přístupná veřejnosti, a to zdarma na portálu eJustice vedeném Ministerstvem spravedlnosti.

Evidující osoby a skuteční majitelé mohou bezplatně získat úplný výpis evidovaných údajů, které se jich týkají, a to přihlášení na eJustici prostřednictvím datové schránky nebo s využitím prostředků elektronické identifikace. Výpis lze získat také od příslušného soudu, avšak za poplatek.

Vybraným subjektům (§ 16 odst. 2 ZESM) je umožněn bezplatný dálkový přístup ke kompletním záznamům z evidence. Všechny údaje zapsané v evidenci bude moci získat také povinná osoba dle zákona č. 253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML“), tj. například daňový poradce či auditor.

2.Metodika k evidenci skutečných majitelů

I.Povinnost evidence skutečných majitelů dopadá na právnické osoby se sídlem na území ČR a svěřenské fondy s určitým vztahem k ČR (§12 ZESM)

II.Identifikace skutečného majitele

a)Koncový příjemce

·u obchodních korporací jde zjednodušeně o každou fyzickou osobu, která má přímo nebo nepřímo (tj. přes prostředkující články) právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku (podíl na prospěchu) větší než 25 %, a tento podíl na prospěchu dále nepředává; má se za to, že podíl na prospěchu předáván není (§ 3 odst. 2 ZESM)

·výpočet výše nepřímého podílu: u řetězení se podíly násobí, u větvení se sčítají součiny podílů z jednotlivých řetězení (§ 3 odst. 3 ZESM)

b)Osoba s koncovým vlivem

·u obchodní korporace jde o osobu, která může přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv (vazba na ovládající osobu dle § 74 a § 75 zákona o obchodních korporacích)

a)Nelze-li určit skutečného majitele dle a) nebo b)

·skutečným majitelem je v takovém případě každá osoba ve vrcholném vedení

III.Kontrola, zda údaje zapsané v evidenci, jsou správné a úplné

·do evidence se zapisují údaje stanovené v § 13 ZESM, zejm.:

oidentifikační údaje skutečného majitele (jméno, místo pobytu, příp. také bydliště, datum narození, státní občanství),

ona čem je pozice skutečného majitele založena a popis struktury vztahů,

ovelikost přímého nebo nepřímého podílu skutečného majitele,

oúdaje o trvání pozice skutečného majitele,

oidentifikační údaje právnické osoby, o jejíhož skutečného majitele jde.

IV.Návrh na zápis, není-li proveden úplný a správný automatický průpis

·notářem – levnější, rychlejší (v minulosti spolupráce např. s Lucií Vaňkovou, odměna za provedení zápisu 300 Kč a odměna za vydání osvědčení v závislosti na počtu osob ve struktuře vztahů - u obchodní korporace do 4 osob ve struktuře vztahů 800 Kč, nad 4 osoby 2 200 Kč)

·soudem – návrh prostřednictvím elektronického formuláře na esm.justice.cz/ias/issm/podani (poplatek 4 000 Kč)

V.Doložení skutečností určených k zápisu

·demonstrativní výčet písemností, kterými lze doložit postavení skutečného majitele nebo strukturu vztahů je v § 23 ZESM:

ovýpis z veřejného rejstříku nebo ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku nebo evidenci skutečných majitelů,

ozakladatelské právní jednání,

oseznam společníků,

orozhodnutí orgánu o vyplacení podílu na prospěchu,

oprohlášení společníků o jednání ve shodě,

oprohlášení evidující osoby nebo skutečného majitele o postavení skutečného majitele nebo struktuře vztahů, jsou-li založeny na právní skutečnosti, kterou nelze doložit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně požadovat,

oprohlášení evidující osoby nebo skutečného majitele o postavení skutečného majitele nebo struktuře vztahů, nejsou-li založeny na právní skutečnosti.

·v případě zahraniční osoby třeba doložit totožnost dokladem o totožnosti nebo výpisem z evidence obyvatel či veřejného rejstříku

·postačí prosté kopie písemností, prostý překlad do češtiny po domluvě s notářem

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM