Blog

Motivační příspěvek pro žáka nebo studenta jako daňově uznatelný výdaj

  • 23. 2. 2023
  • Bookkeeping, payroll management, Daň z příjmů
  • Pavel Zahradník, daňový poradce

Motivační příspěvek pro žáka nebo studenta jako daňově uznatelný výdaj

Motivační příspěvek pro žáka nebo studenta jako daňově uznatelný výdaj

Podle § 24 odst. 2 písm. zu) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je daňově uznatelným výdajem také motivační příspěvek poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi připravujícímu se pro poplatníka na výkon profese, a to do výše 5 tis. Kč měsíčně a v případě studenta vysoké školy do výše 10 tis. Kč měsíčně.

Co se rozumí motivačním příspěvkem?

Motivačním příspěvkem se podle výše uvedeného ustanovení rozumí stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních související s budoucím výkonem profese, jízdné v prostředcích hromadné dopravy do místa vzdělávání a na pořízení osobních ochranných prostředků a pomůcek poskytovaných nad rámec zvláštních právních předpisů.

Jaké jsou podmínky poskytnutí motivačního příspěvku?

Přestože je právní úprava poměrně stručná, zahrnuje několik podmínek.

Motivační příspěvek musí být poskytnutý na základě smluvního vztahu. Není stanoveno, o jaký smluvní vztah se má jednat, ani že by se muselo jednat o smluvní vztah upravený písemnou formou. Z hlediska prokazování však lze písemnou formu jednoznačně doporučit, využít je možné vzory zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Motivační příspěvek musí být poskytnutý žákovi nebo studentovi připravujícímu se pro poplatníka na výkon profese. V některých případech může být posouzení této podmínky sporné, protože ze zákona výslovně nevyplývá, co se rozumí přípravou na výkon profese. Z důvodových zpráv k novelám zákona o daních z příjmů, na základě kterých byl motivační příspěvek zaveden resp. později zvýšena částka motivačního příspěvku, vyplývá, že úmyslem zákonodárce bylo motivační příspěvek cílit na žáky a studenty středních a vysokých škol. Domníváme se, že takový výklad má logiku a oporu pro něj lze nalézt ve školském zákoně, který mj. upravuje cíle vzdělávání a zatímco u středního vzdělávání je cílem také příprava pro výkon povolání nebo pracovní činnosti, tak u základního vzdělávání je cílem teprve rozhodování o další životní dráze a profesním uplatnění. Jsme tedy názoru, že příspěvek poskytnutý žákovi, který teprve získává základní vzdělání, podmínky pro daňovou uznatelnost motivačního příspěvku obecně nesplňuje (např. u studentů víceletých gymnázií by se tak měl rozlišovat nižší stupeň, kdy se ještě jedná o základní vzdělávání, a vyšší stupeň, kdy už se jedná o střední vzdělávání a potenciálně tedy již o přípravu na výkon profese).

Musí být výkon profese pro poplatníka nutně formou závislé činnosti?

Přestože v důvodové zprávě k příslušné novele zákona o daních z příjmů je zmiňováno, že jde o přípravu budoucího zaměstnance, ze zákona to podle našeho názoru striktně nevyplývá a domníváme se, že by tak daňově uznatelný motivační příspěvek mohl přicházet v úvahu i při jiné uvažované formě výkonu profese, jestliže bude vykonávána pro poplatníka a bude-li to vhodně upraveno ve smluvním vztahu, na základě kterého by se motivační příspěvek poskytoval.

Lze motivační příspěvek poskytovat i žákovi či studentovi, který již pro poplatníka nějakou profesi vykonává?

Podle našeho názoru to zcela vyloučeno není, ale takové případy bychom doporučovali posuzovat velmi pečlivě. Za určitých okolností by se mohlo jednat o výdaje spojené s odborným rozvojem zaměstnance související s předmětem činnosti zaměstnavatele (takové výdaje jsou pro zaměstnavatele daňově uznatelné bez omezení a na straně zaměstnance se odpovídající příjem nezdaňuje), ale také nelze vyloučit, že by příspěvek mohl být posouzen jako příjem plynoucí v souvislosti s aktuálním zaměstnáním a tedy podléhající odvodům pojistného na zdravotní a sociální pojištění.

Účel použití motivačního příspěvku

Pokud jde o účel použití motivačního příspěvku na straně žáka nebo studenta, podle našeho názoru žádná omezení prakticky nejsou, neboť jakýkoli způsob použití prostředků bude možné zahrnout pod stipendium.

Jak jednat v případě, že žák nebo student nakonec profesi pro poplatníka vykonávat nebude?

Zákon pro tento případ postup neupravuje. Podle našeho názoru by taková situace obecně neměla mít žádný dopad na daňovou uznatelnost dříve poskytnutého motivačního příspěvku, samozřejmě s výhradou případů, které by byly posouzeny např. jako zneužití práva, zejm. pokud by bylo zjištěno, že úmysl profesi pro poplatníka vykonávat vůbec neexistoval.

Zdanění motivačního příspěvku

Pokud motivační příspěvek bude žákovi nebo studentovi plynout v souvislosti s budoucím výkonem závislé činnosti, bude podléhat dani z příjmů fyzických osob podobně jako mzda, akorát s tím rozdílem, že se u něj nebude uplatňovat pojistné na zdravotní a sociální pojištění, pokud ovšem motivační příspěvek nebude fakticky představovat odměnu za výkon práce.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM