Blog

EET (elektronická evidence tržeb) od 1. května 2020

 • 12. 2. 2020
 • Bookkeeping
 • BREDFORD Consulting

Od 1. 5. 2020 se bude EET vztahovat i na činnosti, které dosud této povinnosti nepodléhaly, jedná se o tzv. závěrečnou fázi EET.

EET (elektronická evidence tržeb) od 1. května 2020

Na základě novely zákona o evidenci tržeb se od 1. 5. 2020 bude elektronická evidence tržeb (EET) vztahovat i na činnosti, které dosud této povinnosti nepodléhaly. Jedná se o tzv. závěrečnou fázi EET.

Mnoho podnikatelů tedy řeší, zda i oni budou muset tržby evidovat a jak toto technicky vyřešit. Pro většinu z nich je strašákem pořízení drahých systémů. Faktem nicméně je, že pro většinu podnikatelů to nutné není a bude postačovat velmi jednoduché řešení, případně zjistí, že již mají EET vyřešeno a ani o tom neví.

Pro úplnost upozorňujeme, že obecná povinnost vést průběžně evidenci plateb v hotovosti vyplývá z § 97 odst. 1 daňového řádu. Před rokem 2011 vyplývala povinnost vést evidenci denních hotovostních tržeb pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob provozující podnikatelskou a jinou samostatnou výdělečnou činnost ze zákona o správě daní a poplatků.

Tržby, na které se evidence tržeb vztahuje

Evidované jsou platby uskutečněné na území České republiky, jenž zakládají příjem z činnosti, která je podnikáním (kromě výjimek uvedených v další části).Platby musí splňovat formální náležitosti pro evidovanou tržbu, tj. jsou uskutečněné:

 • v hotovosti, šekem nebo směnkou,
 • prostřednictvím prostředků, které jsou určeny pouze k zaplacení zboží nebo služeb v prostorách využívaných vydavatelem prostředku nebo zboží nebo služeb úzce vymezenému okruhu dodavatelů anebo k zaplacení úzce vymezeného okruhu zboží nebo služeb. Tedy např. různé formy elektronických peněženek, čipových karet, kupónů,
 • v jiných formách, které mají charakter obdobný předchozím formám (podle finanční správy např. dárkové karty, stravenky, bitcoiny), nebo
 • započtením kauce nebo obdobné jistoty složené ze způsobů podle předchozích bodů (podrobněji ke specifikům plateb kaucí a záloh).

Je důležité, v jakému okamžiku se splnění formálních náležitostí pro evidovanou tržbu posuzuje. Podle metodického pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb se v případě platby uskutečněné prostřednictvím poštovní poukázky nebo dobírky sledují formální znaky až v okamžiku převzetí platby poplatníkem od provozovatele poštovních služeb, který vystupuje pouze v roli prostředníka, tj. pokud provozovatel poštovních služeb převede platbu, která byla poplatníkovi poukázána prostřednictvím poštovní poukázky nebo vybrána v hotovosti jako dobírka, přímo z účtu na účet, tak nebude poplatník povinen takovou platbu evidovat. Stejně to platí pro jiného dopravce, pokud vystupuje v roli prostředníka, tj. přebírá od zákazníků částku, kterou následně předává poplatníkovi na základě obdobných pravidel jako v případě dobírky, aniž by tak činil na základě přímého či nepřímého zastoupení.

Rozsáhlý popis toho, kdo a jaké tržby eviduje, je uveden na zvláštních webových stránkách Finanční správy.

Tržby, na které se evidence tržeb nevztahuje

EET se tedy nevztahuje na platby uskutečněné mimo území České republiky, platby převodem mezi bankovními účty (vč. inkasa), platby kartou, stejně tak jako na zápočty pohledávek nebo různé formy barterů. Transakce uskutečněné prostřednictvím platebních bran na internetu (např. Paypal, PayU, PaySec, Google Checkout, Click2Pay) podle finanční správy evidenci tržeb nepodléhají, pokud převod peněžních prostředků nenaplňuje formální znaky pro evidovanou tržbu, tj. např. online platbu kartou nebo přesměrování do internetového bankovnictví, kdy následně dochází k platbě převodem z účtu na účet (avšak platby, které formální znaky evidované tržby splňují, např. platba bitcoinem, evidenci tržeb podléhají).

EET se nevztahuje na platby, které sice zakládají příjem z činnosti, která je podnikáním, ale nejedná se o tzv. rozhodný příjem, tj.:

 • není předmětem daně z příjmů (např. vrácení či poskytnutí zápůjčky),
 • podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (např. by se mohlo jednat o některé autorské honoráře zdaňované srážkovou daní)
 • podléhá dani ze samostatného základu daně u právnických osob (do samostatného základu daně se zahrnují podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění plynoucí ze zdrojů v zahraničí),
 • je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý, tj. zcela výjimečná situace vzhledem k charakteru činnosti a minulým zkušenostem (např. by se mohlo jednat o ojedinělý prodej vyřazeného majetku; pokud by se však jednalo pravidelnou, i když málo častou situaci, tak to podle finanční správy za ojedinělý příjem považovat nelze).

Evidenční povinnosti dále nepodléhají z různých důvodů i některé další tržby. Například tržby uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla a během 10 dní následujících po jeho přidělení, tržby ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem.

EET „offline“

Novinkou je možnost evidování tržeb ve zvláštním režimu pomocí bloku účtenek a oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu.

Tato možnost se však týká pouze:

 • poplatníků daně z příjmů fyzických osob,
 • poplatníků daně z příjmů právnických osob, které jsou poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a přijímají za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny, tj.
  • mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb (podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách) a
  • za poskytování zdravotních služeb přijímají úhrady od zdravotní pojišťovny (podmínkou není, aby byly z veřejného zdravotního pojištění hrazeny všechny poskytované zdravotní služby; možnost použít zvláštní režim nemají poskytovatelé, kteří poskytují pouze zdravotní služby nehrazené ze zdravotního pojištění nebo ti, kteří poskytují zdravotní služby, které sice spadají do kategorie zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, ale v konkrétních případech hrazené nejsou – např. kliniky zaměřené výhradně na cizince, kteří za poskytnutí zdravotních služeb platí sami).

Podmínky zvláštní evidence

Poplatníci, kteří chtějí využít možnost evidování tržeb ve zvláštním režimu, musí splňovat následující podmínky:

 • nejsou plátci DPH v České republice (evidování tržeb ve zvláštním režimu však nebrání registrace jako identifikovaná osoba v ČR nebo registrace k DPH v zahraničí),
 • nemají více než 2 zaměstnance, ledaže je další zaměstnanec zaměstnán pouze z důvodu a po dobu trvání překážky v práci na straně zaměstnance nebo čerpání dovolené zaměstnancem
  • rozumí se zaměstnanci podle zákoníku práce (fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr);
  • počítá se fyzický stav zaměstnanců (tj. nehraje roli rozsah pracovního úvazku);
  • výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesahuje za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 tis. Kč (limit se počítá za evidované tržby, tj. zakládající rozhodný příjem a splňující formální náležitosti),
  • předpokládaná výše příjmů z evidovaných tržeb ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesahuje 600 tis. Kč.

Překážky v práci

Překážky v práci na straně zaměstnance se posuzují podle zákoníku práce a jeho prováděcích předpisů. Důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance jsou např. dočasná pracovní neschopnost, karanténa, mateřská nebo rodičovská dovolená, svatba, narození dítěte atd. Překážkami v práci na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu jsou např. výkon veřejné funkce, výkon občanské povinnosti, školení, jiná forma přípravy nebo studium, v nichž má zaměstnanec získat předpoklady stanovené právními předpisy nebo požadavky nezbytné pro řádný výkon sjednané práce atd.

Zákoník práce však nezakazuje zaměstnavateli, aby zaměstnanci omlouval i jinou nepřítomnost v práci, jedná se o tzv. nekvalifikované překážky v práci, zejména z důvodů spočívajících v osobních, rodinných nebo majetkových záležitostech zaměstnance, a je na zaměstnavateli, zda zaměstnanci jeho nepřítomnost v práci omluví.

Platí, že pokud je další zaměstnanec zaměstnán z výše uvedených důvodů a po dobu trvání těchto důvodů, tak podmínka zůstává splněna. Je připuštěno i řetězení těchto případů, tj. pokud se překážka v práci nebo dovolená vyskytne i u zaměstnance, který byl přijat na dobu překážky v práci nebo dovolené původního zaměstnance, a na jeho místo zaměstnavatel přijme na dočasnou dobu již v pořadí čtvrtého zaměstnance, tak podmínka zůstává splněna.

Žádost o výjimku

O povolení evidovat tržby v tomto režimu je nutné požádat správce daně, přičemž žádosti lze podávat již od 1. 2. 2020 (správce daně má na rozhodnutí o žádosti 30 dnů ode dne jejího podání).

Přestane-li poplatník podmínky splňovat (např. zvýší počet zaměstnanců nad 2 nebo přesáhne limit 600 tis. Kč u příjmů za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí nebo u předpokládaných příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících), je povinen tuto skutečnost oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, ve kterém tato skutečnost nastala. Správce daně následně zruší povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu. Zrušení je účinné třicátým dnem ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí.

Povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu zaniká také okamžikem zaslání údajů o evidované tržbě správci daně datovou zprávou.

Jak tržby evidovat

Pro ty, kteří přijímají platby často a potřebují je realizovat rychle (například stánkový prodej) bude vhodným řešením profesionální systém.

Většina podnikatelů však nepotřebuje rychlý systém a bude pro ně dostatečným řešením buď některé z bezplatných řešení, či jednoduchý účetní systém, který má EET řešení zakomponované v sobě. Naši klienti například bez problémů využívají účetní systém Pohoda pro maloobchod. Stejně tak řemeslníci, kteří běžně přijímají hotovost, ale vystaví jen pár dokladů za den či týden mohou využít takovýto systém, či některá online řešení jako je iDoklad, Fakturoid a podobně.

Pro některé subjekty tak může být řešením přístup do účetního programu, v němž jim účetní zpracovávají evidenci či účetnictví. Budou tak mít vyřešeno EET a zároveň mohou i ušetřit na účetních službách – minimálně část dokladů si zadají sami.

Tisk účtenek

Účtenky je možné buď tisknout či vystavit elektronicky a zaslat e-mailem. Zákon o evidenci tržeb totiž neupravuje způsob předání účtenky zákazníkovi, samozřejmě kromě evidování tržeb ve zvláštním režimu pomocí bloku účtenek. Ani řemeslník tak nemusí vždy mít tiskárnu – postačí, pokud bude zákazník souhlasit se zasláním dokladu na e-mail. V praxi tak například malíř dokončí zakázku, vystaví účtenku na mobilu a zašle ji zákazníkovi na e-mail, který mu sdělí, a zároveň odešle datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM