Blog

Novela zákona o dani z nemovitých věcí

  • 24. 1. 2024
  • Real estate tax
  • Lenka Rievajová
Novela zákona o dani z nemovitých věcí

V souvislosti s daňovými změnami v rámci konsolidačního balíčku od 1.1.2024 došlo ke změnám také v oblasti daně z nemovitých věcí. V následujícím článku Vám přinášíme přehled změn, které by mohli mít za důsledek povinnost podat daňové přiznání.

 

Nabytí nebo pozbytí vlastnického práva

Pokud jste v roce 2023 nabyli nebo pozbyli vlastnické právo k pozemku, budově či jednotce, jste povinni podat daňové přiznání, rozhodující je totiž stav k 1. lednu, resp. změna oproti 1. lednu předchozího kalendářního roku. Ke změně vlastníka může dojít například na základě koupě, darování, dědění či vyčlenění do svěřenského fondu a vyplacení likvidačního zůstatku v nepeněžní formě apod.

 

Právo stavby

Pokud Vám vzniklo nebo zaniklo právo stavby, vzniká Vám povinnost podat daňové přiznání. Poplatníkem daně z pozemku je obecně vlastník, ale u pozemku zatíženém právem stavby je poplatníkem stavebník.

 

Změny stavby, jednotky či parcely

V případě, že jste dokončili stavbu budovy či vykonali změny jako přístavby či nástavky, tuto změnu je potřeba reflektovat v daňovém přiznání. To stejné platí v případě dokončení, změny či vymezení jednotky.

Také případě, kdy došlo ke změně výměry parcely (např. sloučením či rozdělením parcel), její zastavěné části či došlo ke změně druhu pozemku, jste povinni podat daňové přiznání, kde tuto změnu uvedete.

Druh pozemku může být jiný i v důsledku legislativní změny - do 1.1.2024 byly zdaňovány zpevněné plochy pozemků jen u pozemků evidovaných v katastru nemovitostí jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří. Nově se ale zpevněné plochy pozemků budou zdaňovat na všech druzích pozemků, nadále to ale platí pouze pro pozemky, které jsou užívány k podnikání nebo které má podnikatel zařazeny v obchodním majetku podle zákona o daních z příjmů.

Ke změně druhu pozemku může dojít i v důsledku stavebního povolení – za stavební pozemek se považuje pozemek nebo jeho část, které jsou určené podle pravomocného povolení stavby podle stavebního zákona k zastavění zdanitelnou stavbou (s výjimkou některých staveb osvobozených od daně). Pozemek přestane být stavebním pozemkem, pokud se zdanitelná stavba nebo všechny jednotky v ní stanou předmětem daně ze staveb a jednotek, nebo pokud toto povolení stavby pozbude platnosti.

 

Podnikání v oboru ubytování

Významnou změnou je zvýšení daně ze staveb a jednotek u místností v obytných domech a jednotkách, které poplatník využívá k podnikání v oboru ubytování.

Poplatníkům, kteří v budově obytného domu nebo v jednotce poskytují v některých místnostech ubytování, ale nepřiznávají celou budovu obytného domu nebo jednotku se sazbou daně pro podnikání, vzniká povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024, ve kterém musí uvést zvýšení daně za místnosti využívané k podnikání v oboru ubytování.

 

Pronájem a pacht pozemku

V případě pronájmu nebo pachtu pozemkových parce, resp. ukončení pronájmu nebo pachtu, které jsou evidovány v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, je poplatníkem daně z nemovité věci nájemce nebo pachtýř a vzniká mu povinnost podat daňové přiznání.

 

Definice stavebního pozemku a garáží

Další změnou, která může mít za následek povinnost podat daňové přiznání je změna definice stavebního pozemku. Nově tento typ pozemku vzniká i na pozemcích, kde už stojí zdanitelná stavba.

Dále došlo také ke změně z hlediska posuzování garáží a po novelizaci se bude za garáž považovat stavba, která je tak zapsána v katastru nemovitostí. Poplatníkům, kteří vlastní budovu, která je v katastru nemovitostí evidována se způsobem využití stavby garáž, ale v daňovém přiznání u této budovy doposud uváděli jinou sazbu daně než pro garáž, protože stavba garáže byla užívána k jiným účelům, vznikne povinnost podat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2024 z důvodu zařazení budovy do jiné sazby daně.

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM