Blog

Daň z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2020

  • 23. 1. 2020
  • Daň z nemovitých věcí
  • BREDFORD Consulting

Kdo má povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí, kdy je třeba uhradit daň a jaký má vliv změna místního koeficientu v Praze? Přehled o dani z nemovitých věcí za rok 2020 na jednom místě.

Daň z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2020
Kdo má povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí?

Blížící se 31. leden 2020 je posledním dnem pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí.

Povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí mají všichni, kteří se v roce 2019 nově stali nebo přestali být vlastníky pozemku, zdanitelné stavby (budovy a některé vybrané inženýrské stavby), bytové či nebytové jednotky. Jde zejména o případy, kdy dochází ke změně vlastníka z důvodu koupě, darování, dědění, vypořádání spoluvlastnictví, vkladu do obchodní korporace, vyčlenění do svěřeneckého fondu či přeměny. Povinnost podat daňové přiznání může vzniknout i v případě, že se vlastník nemovité věci sice nezměnil, ale přesto ve srovnání s předchozím rokem došlo ke změně poplatníka daně z nemovitých věcí z jiného důvodu, např. při zřízení či zániku práva stavby (u pozemku zatíženého právem stavby je totiž poplatníkem stavebník). Rozhodující je stav k 1. lednu 2020.

Důvodem pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí je také změna samotné nemovitosti, pokud má vliv na výši daně. Může jít o změnu druhu či výměry pozemku (např. v důsledku vydání stavebního povolení, revize údajů v katastru nemovitostí, sloučení či rozdělení parcel atd.), dokončení či odstranění stavby na pozemku nebo změnu stavby nebo účelu jejího používání (např. nová výstavba, přístavby, nástavby či stavební úpravy, v jejichž důsledku dojde ke změně zastavěné plochy či počtu podlaží nebo účelu užívání stavby), rozdělení stavby na jednotky (předmětem daně z nemovitých věcí jsou pak jednotlivé jednotky a nikoli samotná stavba), příp. změnu, která má za následek nárok na osvobození od daně nebo jeho zánik (s výjimkou uplynutí stanovené lhůty příp. v důsledku vyhlášky obce).

Naopak daňové přiznání se nepodává, došlo-li ve srovnání s předchozím rokem pouze ke změně legislativních parametrů, ať už jde o změnu daňových sazeb, koeficientů nebo například změnu průměrné ceny pozemků pro jednotlivá katastrální území, stanovené Ministerstvem zemědělství.

Kromě řádného přiznání k dani z nemovitých věcí lze při změnách okolností rozhodných pro stanovení daně podat tzv. dílčí daňové přiznání, ve kterém se uvádí jen nastalé změny a výpočet celkové daně.

Změna místního koeficientu v Praze

V souvislosti se změnou koeficientů je třeba upozornit na vydání obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 14/2019 Sb., která je účinná od 1. ledna 2020. Nový předpis přinesl zavedení místního koeficientu v celé Praze ve výši 2. To v praxi znamená v řadě případů zvýšení daně z nemovitostí až na dvojnásobek. V některých městských částech zároveň došlo ke snížení základního velikostního koeficientu z 5 na 2,5. Výše daně se proto bude v jednotlivých částech Prahy lišit. Nutno zmínit, že velikostní koeficient se nevztahuje na nemovitosti, které jsou určeny k podnikání. U komerčních nemovitostí v celé Praze proto dojde od roku 2020 ke zdvojnásobení daně z nemovitých věcí.

Úhrada daně z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí na rok 2020 je splatná nejpozději do 1. června 2020. Pokud daň přesáhne částku 5 000 Kč, lze ji rozložit do dvou stejných splátek. Splatnost těchto dílčích splátek je u většiny poplatníků do 31. května a 30. listopadu, poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb mají termín splatnosti 31. srpna a 30. listopadu.

Finanční úřady nabízí několik způsobů, jak mohou být poplatníci o výši daně informováni. Vedle tradičních složenek může poplatník zažádat o zasílání platebních údajů e-mailem. Pokud má poplatník zpřístupněnou datovou schránku, obdrží informace do své datové schránky. Pohodlnou variantou může být úhrada daně prostřednictvím SIPO (sdružené inkaso plateb obyvatelstva), poplatník v tomto případě nalezne údaje o výši daně přímo v rozpisu plateb.

Závěrem

Nedodržení lhůty pro podání přiznání neznamená okamžité vyměření pokuty. Daňový řád totiž toleruje zpoždění 5 pracovních dnů. Povinnost platit pokutu nevzniká ani v případě pozdního podání přiznání na nižší daň z nemovitých věcí, než je poslední známá, pokud poplatník přiznání podá, aniž by byl vyzván správcem daně.

Máte-li s přiznáním k dani z nemovitých věcí jakékoliv potíže a rádi byste je konzultovali s daňovým poradcem, neváhejte nás kontaktovat.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM