Blog

Daň z nemovitých věcí 2021

  • 13. 1. 2021
  • Daň z nemovitých věcí
  • Aneta Brychová, daňová poradkyně

Kdo má povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021? Jaká je lhůta pro podání přiznání a co se změnilo pro rok 2021?

Daň z nemovitých věcí 2021

Kdy je třeba podat přiznání k dani z nemovitých věcí?

Pondělí 1. února 2021 je poslední den lhůty pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021. Nicméně v souvislosti s šířením koronaviru Ministryně financí rozhodla o prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání, a to za podmínky, že k podání dojde nejpozději dne 1. dubna 2021.

Prominutí se nevztahuje na případy, kdy jde o nemovitou věc ve spoluvlastnictví a jeden ze spoluvlastníků ji přizná ve výši svého spoluvlastnického podílu. Pokud však spoluvlastníci mají společného zástupce, který podá přiznání za celou nemovitou věc, zůstává prominutí pokuty zachováno.

Kdo má povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí?

Povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí mají všichni, kteří se v roce 2020 nově stali nebo přestali být vlastníky pozemku, zdanitelné stavby, bytové či nebytové jednotky. Jde zejména o případy, kdy dochází ke změně vlastníka z důvodu koupě, darování, dědění, vypořádání spoluvlastnictví, vkladu do obchodní korporace, vyčlenění do svěřeneckého fondu či přeměny.

Důvodem pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí je také změna samotné nemovitosti, pokud má vliv na výši daně. Může jít o změnu druhu či výměry pozemku, dokončení či odstranění stavby na pozemku nebo změnu stavby nebo účelu jejího používání, rozdělení stavby na jednotky, příp. změnu, která má za následek nárok na osvobození od daně nebo jeho zánik.

Naopak daňové přiznání se nepodává, došlo-li ve srovnání s předchozím rokem pouze ke změně legislativních parametrů, ať už jde o změnu daňových sazeb, koeficientů nebo například změnu průměrné ceny pozemků pro jednotlivá katastrální území.

Kromě řádného přiznání k dani z nemovitých věcí lze při změnách okolností rozhodných pro stanovení daně podat tzv. dílčí daňové přiznání, ve kterém se uvádí jen nastalé změny a výpočet celkové daně.

Místní příslušnost

Přiznání k dani z nemovitých věcí se podává finančnímu úřadu v kraji, kde se nemovitá věc nachází. Algoritmus pro umístění spisu poplatníků k dani z nemovitých věcí je podrobně popsán v pokynu GFŘ D-23.

Splatnost daně z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí na rok 2021 je splatná nejpozději do 31. května 2021. Pokud daň přesáhne částku 5 000 Kč, lze ji rozložit do dvou stejných splátek. Splatnost těchto dílčích splátek je u většiny poplatníků do 31. května 30. listopadu, poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb mají termín splatnosti 31. srpna a 30. listopadu.

Finanční správa by měla informovat poplatníky o daňové povinnosti prostřednictvím datové schránky, e-mailem nebo formou složenky. Samotnou daň lze zaplatit převodem z účtu, složenkou nebo prostřednictvím SIPO. Poplatníci, kteří chtějí využít úhrady daně prostřednictvím SIPO, musí podat oznámení na příslušný finanční úřad do 1. února 2021.

Novinky roku 2021

V roce 2020 došlo k úpravě osvobození pozemků s vybranými krajinnými prvky, přičemž v roce 2021 lze naposledy uplatnit přiznané osvobození za původního znění § 4 odst. 1 písm. k) ZDNV. Pro osvobození těchto pozemků v následujících letech je třeba krajinné prvky zaevidovat do evidence ekologicky významných prvků v LPIS. Od 1. 1. 2021 se také mění pravidla osvobození pozemků v národních parcích.

V souvislosti s výskytem koronaviru byla vydána novela zákona, která umožňuje obcím osvobodit vymezené nemovitosti od daně nejen kvůli živelné pohromě, ale také z důvodu mimořádné událost (např. pandemie).

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM