Blog

Platby pojistného na sociální a zdravotní pojištění

  • 17. 7. 2023
  • Mzdy
  • BREDFORD Consulting
Platby pojistného na sociální a zdravotní pojištění

Pojistné na sociální pojištění

Jako osobě samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) vám dle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení vzniká povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění. Pojistné se dle §13a odvádí formou záloh, které se platí na jednotlivé kalendářní měsíce. Dále je OSVČ povinna podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob přehled o příjmech a výdajích za daný kalendářní rok. Na základě tohoto přehledu bude vypočtena částka pojistného, kterou bude muset OSVČ doplatit nebo bude naopak vrácena. Současně se na základě přehledu stanoví výše záloh pro příští období.

Kdy se platí sociální pojištění

Měsíční záloha na důchodové a nemocenské pojištění se dle §14a zákona o pojistném na sociální zabezpečení hradí vždy na aktuální měsíc. Splatnost pojistného je tedy od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha na pojistné platí. Za den platby pojistného se považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet příslušné správě sociálního zabezpečení. Připadne-li poslední den splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Kdy se mění zálohy na sociální pojištění

Nová výše záloh pro rok 2023 se stanovuje z měsíčního vyměřovacího základu vyčísleného dle přehledu za rok 2022. Pokud by byl vypočtený vyměřovací základ nižší než minimální, bude záloha stanovena z minimálního vyměřovacího základu platného pro rok 2023.

Pokud z přehledu oproti předchozímu období vyplyne nižší vyměřovací základ, je záloha splatná od měsíce, v němž byl přehled podán. Naopak pokud z přehledu vyplyne vyšší vyměřovací základ, je záloha splatná až od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl nebo měl být přehled podán. Například pokud podáte přehled v červenci 2023 a váš vyměřovací základ je oproti předchozímu roku nižší, je nová výše zálohy splatná do posledního dne tohoto měsíce. V případě vyššího vyměřovacího základu je záloha splatná až do posledního dne měsíce srpna 2023.

Výše záloh na sociální pojištění

Minimální záloha na důchodové pojištění se při hlavní činnosti pro rok 2023 zvyšuje na 2 944 Kč měsíčně. Minimální záloha na nemocenské pojištění se pro rok 2023 zvyšuje na 168 Kč měsíčně.

Jak se platí zálohy na sociální pojištění

Zálohy na pojistné se hradí na účet příslušené okresní správy sociálního zabezpečení. Pro správné zaevidování platby je nezbytné uvést variabilní symbol platby. Číslo účtu a variabilní symbol obdržíte od okresní správy sociálního zabezpečení při oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti. 

Pojistné na zdravotní pojištění

Dle zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění vzniká OSVČ povinnost hradit pojistné zdravotní pojišťovně, u které je pojištěn. Pojistné je hrazeno formou záloh, které se platí na jednotlivé kalendářní měsíce. Dále je OSVČ povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob podat své pojišťovně přehled o výši daňového základu za uplynulé období. Na základě přehledu pak bude vypočtena částka pojistného, kterou bude muset OSVČ doplatit nebo bude vrácena. Současně se na základě přehledu stanoví výše záloh pro příští období.

Kdy se platí zdravotní pojištění

Měsíční záloha na zdravotní pojištění se hradí vždy do 8. dne následujícího měsíce. Například za měsíc leden musíte pojistné uhradit nejpozději do 8. února. Připadne-li poslední den splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Kdy se mění zálohy na zdravotní pojištění

Nová výše záloh pro rok 2023 se stanovuje z měsíčního vyměřovacího základu vyčísleného dle podaného přehledu za rok 2022. Pokud by byl vypočtený vyměřovací základ nižší než minimální, bude záloha stanovena z minimálního vyměřovacího základu platného pro rok 2023.

OSVČ kteří hradí minimální zálohy musí zpozornit již během měsíce ledna. Minimální záloha na zdravotní pojištění se totiž na každý rok mění a výše stanovená pro dané období platí již od začátku roku. OSVČ tak musí novou výši minimální zálohy odvést do 8. dne měsíce února. Totéž platí i v případě, kdy jste podle svých příjmů v předchozím roce hradili zálohy nižší, než je stanovené minimum.

Nově vypočtené zálohy na základě podaného přehledu se poprvé platí za měsíc, ve kterém byl nebo měl být přehled podán. To znamená, že pokud byl přehled podán v červenci 2023, bude nová výše záloh splatná do 8. dne měsíce srpna 2023.

Výše záloh na zdravotní pojištění

Minimální záloha na zdravotní pojištění se pro rok 2023 zvyšuje na 2 722 Kč měsíčně.

Jak se platí zálohy na zdravotní pojištění

Zálohy na pojistné se hradí na účet příslušné zdravotní pojišťovny. Číslo účtu a variabilní symbol lze získat u své zdravotní pojišťovny. Variabilním symbolem je zpravidla rodné číslo.

Do kdy uhradit nedoplatek na sociálním a zdravotním pojištění

Doplatek rozdílu mezi zálohami a skutečnou výší pojistného je v obou případech splatný vždy nejpozději do osmi dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled, za který se pojistné platí.

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM