Blog

Ošetřovné zaměstnanců podzim 2020

  • 15. 10. 2020
  • Mzdy
  • Zdeňka Černá, mzdová účetní

Ošetřovné pro zaměstnance při podzimním uzavření škol.

Ošetřovné zaměstnanců podzim 2020

V souvislosti s mimořádnými opatřeními došlo od 14. 10. 2020 k uzavření všech stupňů školských zařízení, s výjimkou mateřských škol. Zaměstnanec, který nemůže vykonávat práci z důvodu péče o dítě v důsledku uzavření školských zařízení, má za určitých podmínek nárok na dávku nemocenského pojištění tzv. ošetřovné.

Současný stav

Dle současné právní úpravy má zaměstnanec v pracovním poměru nárok na ošetřovné v případě péče o dítě mladší 10-ti let po dobu 9 kalendářních dnů ve výši 60% redukovaného denního vyměřovacího základu. (Samoživitelé mají nárok na ošetřovné po dobu 16-ti kalendářních dnů).

Navrhovaná vládní úprava

Vláda předloží poslanecké sněmovně ke schválení návrh novely zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., s níže navrhovanými úpravami týkajícími se poskytování ošetřovného.

Nárok na ošetřovné bude rozšířen na péči:

  • o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby, 
  • o osoby starší 10-ti let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních či týdenních stacionářů a obdobných zařízení, 
  • o děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Nárok bude prodloužen po celou dobu mimořádných opatření. O nároku se uvažuje též za dodatečně doplněné 2 dny podzimních prázdnin.

Ošetřovné získají též osoby pracující na dohodu mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti), které budou účastny nemocenského pojištění. Kdy vzniká účast na nemocenském pojištění, se můžete dočíst v našem předešlém článku.

Výše ošetřovného je uvažována ve výši 60% redukovaného denního vyměřovacího základu s minimální výší 400,- Kč za kalendářní den. Poslanecká sněmovna schválila dne 21. 10. 2020 navýšení na 70 %.

Nově nebude požadováno potvrzení o uzavření školského zařízení vydané přímo školským zařízením. Je nahrazeno prohlášením rodiče o uzavření školy (dětského zařízení), které je součástí nového formuláře žádosti o ošetřovné. Na stránkách ČSSZ je již k dispozici nový formulář (klikněte na volbu Vyplnit tiskopis), pomocník na jeho vyplnění a též video-návod.

Návrh je v uvedeném znění již plně schválen i podepsán prezidentem. 

 

NURSING ALLOWANCE FOR THE EMPLOYEES AUTUMN 2020

In connection with extraordinary measures, all levels of school facilities were closed on October 14, 2020, with the exception of kindergartens. An employee who is unable to perform work due to childcare as a result of school facilities closures is entitled, under a certain conditions, to a sickness insurance benefit, so-called nursing allowance.

Existing Regulation

According to the current legislation, an employee in an employment relationship is entitled to nursing allowance in the case of caring of a child under the age of 10 years , for a period of 9 calendar days, in the amount of 60% of the reduced daily assessment basis. (Single people are entitled to nursing allowance for 16 calendar days).

Proposed Regulation

The Government shall submit to the Chamber of Deputies for an approval a draft amendment to the Sickness Insurance Act No. 187/2006 Coll., with the amendments proposed below concerning the providing of nursing allowance.

Entitlement to nursing allowance will be extended to care for:

  • dependent children attending school who are dependent on the care of another person,
  • persons older than 10 years dependent on the care of another person and using the services of daily or weekly care centres and similar facilities,
  • children who are unable to attend school due to the quarantine regulations within the family.

Entitlement will be extended for the whole duration of the emergency measures. Entitlement is also considered for the additionally added 2 days of autumn holidays.

Nursing allowances will also be paid to persons working based on agreements outside the employment relationship (Agreement on the Performance of Work and Agreement on Work Activities) who will participate in health insurance. The amount of the nursing allowance is considered to be 60% of the reduced daily assessment basis with a minimum amount of CZK 400 per calendar day. The Chamber of Deputies approved increase to 70 % on October 21, 2020. 

Newly, a confirmation about the closure of a school facility issued directly by the school facility will not be required. It is replaced by a statement from the parent about the school (children's facility) closure, and which is a part of the new application form for the nursing allowance. A new form is already available on the ČSSZ website (click on “Fill in form” option), guide to filling in the form and video-guide.

The proposal in the stated wording is already fully approved and signed by the president.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

ROZUMÍM