Registrace bankovních účtů ke zveřejnění finančním úřadem

Upozorňujeme na to, že na základě rozhodnutí GFŘ nebude ručení z titulu platby na jiný než registrovaný účet do 31.12. 2013 uplatňováno, přestože je tato možnost stále součástí zákona o DPH – více v tomto článku

Ručení za DPH v případě platby na neregistrovaný účet

Od 1. 4. 2013 je příjemce zdanitelného plnění ručitelem za daň z přidané hodnoty neodvedenou svým dodavatelem, pokud plnění uhradí na bankovní účet, který nebude registrován u finančního úřadu.

V praxi tato změna přináší dvě povinnosti a to ověřovat bankovní účty, na něž jsou peníze posílány (zda jsou registrovány na poskytovatele plnění)  a povinnost nahlásit finančnímu úřadu účty na něž vám budou hrazeny vaše zdanitelná plnění, které budou zveřejněny pro vaše odběratele.

 Registrace účtů – termín do  konce února

Do konce února 2013 je nutné nahlásit finančnímu úřadu účty na něž mají být hrazeny vaše příjmy, které jsou účtovány s českou DPH jinak správce daně zveřejní všechny jemu známé bankovní účty, případně nebude zveřejněn žádný účet, pokud nemáte žádný účet u správce daně registrován. S ohledem na počítání lhůt vychází konec lhůty na 4. 3. 2013, nedoporučujeme však podávat oznámení až tento den.

V praxi je tak možné postupovat několika způsoby:

 1. Nenahlásíte nic – správce daně zveřejní všechny jemu známé účty, pokud nemáte účty registrované, nezveřejní nic
 2. Nahlásíte jen některé účty – správce daně zveřejní jen tyto účty
 3. Nahlásíte, že nechcete žádné účty zveřejňovat  – správce daně nezveřejní žádné účty, ani ty, které jsou mu známé

V případě varianty, kdy nebude zveřejněn žádný účet může nastat problém s vašimi odběrateli, kteří od 1. 4.  mohou začít odmítat na neregistrované účty platit z obavy že budou ručit za Vaši daň. Tuto variantu tedy obecně používat nedoporučujeme, lze ji však využít například v následujících situacích:

 • Odběratelem jsou pouze spřízněné subjekty, kterým ručení za DPH nevadí  a účty nechci zveřejňovat
 • Mám pouze účet, či účty, které nechci správci daně sdělovat a do 1. 4. 2013 nahlásím jiný účet či účty
 • Odregistruji se do 1. 4. jako plátce DPH
 • Na nezveřejněný účet mi odběratelé platí pouze plnění nepodléhající DPH či od DPH osvobozená (zahraniční dodávky, osvobozený nájem apod.)

Proč účty registrovat jako určené ke zveřejnění  a proč ne

Proč ano

Proč účty registrovat je zřejmé – pokud je nezaregistrujete, hrozí, že vám vaši odběratelé přestanou od dubna platit, či budou platit na účet vašeho správce daně (včetně plnění s DUZP od 1.1. 2013do 31.3. 2013). Na to je nutné myslet již nyní, pokud vystavujete doklady s dlouhou splatností. Doporučujeme tedy vystavovat doklady se splatností od dubna dále s účtem, který bude registrován, vyhnete se tak potenciálním problémům.

Proč ne

Aktuálně není jasné, jakým přesně způsobem bude informace o účtech zveřejněna, každopádně se předpokládá, že bude nejen ověřeno, že je účet v pořádku, ale velmi pravděpodobně bude zveřejněno i jeho číslo. V takovém případě hrozí mimo jiné zneužití účtu, například při použití podpisových vzorů dostupných v obchodním rejstříku, na smlouvách apod. a zadání příkazu prostřednictvím sběrných boxů apod.

Proto nelze doporučit zveřejnění všech účtů bez výjimky.

Můžete tedy zvážit nezveřejnění účtů používaných jen pro osobní potřebu, účtů pouze pro interní převody, účtů používaných pouze pro osvobozené transakce osvobozené od DPH atd.

Také doporučujeme odlišit podpisový vzor, který používáte standardně a který je tedy zveřejněn či snadno zjistitelný od podpisového vzoru používaného pro bankovní styk (například jeho úplnou změnou, přidáním několika znaků apod.)

Omezení postupování pohledávek a faktoringu?

Jelikož zákon stanovuje, že musí být platba poukázána na účet plátce uskutečňujícího plnění, bude bez změny zákona od dubna složitější postupovat pohledávky, tedy i využívat faktoring (v obou případech totiž odběratel platí na účet někoho jiného než dodavatele a tedy bude ručit za DPH). Faktoringové společnosti se snaží najít způsob, jak se tomuto vyhnout, dosud však není žádná dohoda s daňovou správou není. Pokud tedy pohledávky postupujete či nakupujete či vy či vaši klienti využíváte nebo poskytujete faktoring, doporučujeme situaci ohledně ručení bedlivě sledovat.

Naše doporučení

 1. Jelikož není pravděpodobné, že by došlo do konce února k nějaké změně ve výkladech, či dokonce změně zákona, doporučujeme správci daně sdělit čísla účtů, které chcete registrovat, případně sdělit, že nechcete registrovat žádné účty a optimálně sdělit proč (například, že účet poskytnete dodatečně apod.).
 2. Změnit podpisové vzory pro zveřejněné účty, pokud vaše banka umožňuje provádět platby bez ověření identity (sběrné boxy apod.)
 3. Zvážit využití dalších účtů, například pro spoření apod. než ty, které jsou zveřejněny, resp. zveřejněné účty důkladně zabezpečit
 4. S předstihem se připravit na nutnost ověřování účtů vašich dodavatelů (upravit schvalovací procesy, zajistit tuto funkci pro váš informační systém, zanést povinnost dodavatele mít registrovaný účet do smluv apod.)
 5. V případě plateb na účty, které jsou neregistrované (očekáváte že nebudou registrované) zaplatit optimálně do konce března 2013

Závěrem pouze upozorňujeme, že placení na neregistrovaný účet je pouze jedním z případů, kdy za nedovedenou DPH ručíte. Dalšími případy, kde je již právní úprava účinná a které se již v praxi vyskytují jsou:

 • platby české DPH na účty vedené mimo ČR (například platba českému plátci na slovenský účet apod.),
 • nákupy PHM mimo čerpací stanice od neregistrovaných distributorů,
 • přijetí plnění v případech, kdy příjemce věděl, nebo vědět měl a mohl, že dodavatel DPH neodvede

V případě zájmu vám účet u FÚ zaregistrujeme, v případě že budete účet registrovat sami, formulář 25 5111 „oznámení o změně registračních údajů“ je dostupný zde

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Jan Bonaventura

BREDFORD Consulting