Dary v roce 2014 – z daně darovací do předmětu daně z příjmů

K 1. 1. 2014 došlo ke zrušení zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí. Příjmy z darů a dědictví se dostaly do předmětu daně z příjmů. Zdaňování úplatných převodů nemovitých věcí je upraveno v novém zákoně o dani z nabytí nemovitých věcí.

Příjmy získané děděním po 1. 1. 2014 budou v podstatě ve všech případech osvobozeny od daně z příjmů, tj. i v případech dědění mezi nepříbuznými fyzickými osobami či nabytí majetku děděním právnickou osobou. Dědictví tak již nebude prakticky daní zatíženo. Tento článek se věnuje především novinkám v oblasti zdanění darů daní z příjmů v roce 2014.

Pojem dar je v zákoně o daních z příjmů nahrazen pojmem „bezúplatné plnění“ a z hlediska příjmů jsou dary podřazeny pod kategorii bezúplatných příjmů.

Pro začátek lze zjednodušeně říci, že většina darů, které doposud podléhaly dani darovací a nebudou od roku 2014 osvobozeny od daně z příjmů, budou zdaněny v případě fyzických osob sazbou daně 15 % (zahrnutí do dílčího základu daně ostatních příjmů dle § 10 zákona o daních z příjmů) a v případě právnických osob sazbou 19 %.

Nová pravidlo nemění nic na tom, že pro jistou skupinu obdarovaných jsou příjmy ze získaných darů od daně osvobozeny.

Konkrétně se jedná o osvobození zejména v těchto případech:

–          od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,

–          od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou

–          nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota nedosahuje 15 000 Kč. (bez ohledu na příbuznost)

Fyzická osoby může obdržet několik typů darů. Nic se od roku 2014 nemění pro dary obdržené v souvislosti s výkonem závislé činnosti či podnikáním. Dary obdržené v této souvislosti budou i nadále podléhat zdanění dle pravidel § 6 či § 7 zákona o daních z příjmů. Všechny ostatní dary u fyzických osob budou ostatními příjmy dle § 10 zákona o daních z příjmů, a pokud nebudou od daně osvobozeny, budou zdaněny 15 % sazbou daně. (na dary zdaňované v rámci § 10 se nevztahuje solidární zvýšení daně)

Dar právnické osobě je podroben 19 % sazbě daně, není-li od daně osvobozen.

V některých případech bude zdanění v rámci základu daně z příjmů výhodnější (při využití slev na dani, či při kompenzaci základu daně ztrátou z podnikání či pronájmu), naopak při přijetí hodnotnějšího daru bude zdanění často vyšší a může být vhodnější využít jiný právní titul, darování vhodně načasovat či dokonce transakci pojmout jako úplatnou.

V případě zájmu Vám rádi pomůžeme s řešením konkrétních situací.